Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por partos múltiples

Normativa:Art.º 3 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril.

Contía da dedución

300 euros por fillo nacido no período impositivo, sempre que o menor conviva co proxenitor na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) e trátese  de partos múltiples.

Requisitos e outras condicións para a aplicación desta a dedución

  • A aplicación da dedución está condicionada a que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

    • - 19.000 euros en tributación individual.
    • - 24.000 euros en tributación conxunta.
  • Cando os fillos nacidos convivan con ambos os dous proxenitores o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles se optasen por tributación individual.