Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por traballo dependente

Normativa:Art.º 2 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

75 euros por cada contribuínte que perciba rendementos do traballo cuxo importe íntegro non supere a cantidade de 12.000 euros anuais, sempre que a suma do resto dos rendementos netos, ganancias e perdas patrimoniais e imputacións de renda non exceda de 300 euros.

En declaración conxunta a dedución será aplicable por cada contribuínte que perciba rendementos do traballo dependente e cumpra individualmente os requisitos esixidos.