Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por acollemento de menores

Normativa:Art.º 5.Catro Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

Contías da dedución

  • 300 euros por cada menor en réxime de acollemento familiar simple, permanente, provisional ou preadoptivo, administrativo ou xudicial, sempre que o contribuínte conviva co menor por tempo igual ou superior a 183 días durante o período impositivo e non teña relación de parentesco.

    Precisión:téñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29) modificou, con efectos dende 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código civil que regula as modalidades de acollemento familiar.Por iso, haberá que estar ao disposto na disposición adicional segunda da devandita Lei 26/2015, segundo a que "todas as referencias que nas leis e demais disposicións se realizaran ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil.As que se realizaran ao acollemento simple deberán entenderse feitas ao acollemento familiar temporal previsto no artigo 173 bis do Código Civil;e cando o fosen ás Entidades colaboradoras de adopción internacional entenderanse feitas aos organismos acreditados para a adopción internacional".

  • 150 euros por cada menor en réxime de acollemento, nos termos anteriormente comentados, se o tempo de convivencia durante o período impositivo fose inferior a 183 días e superior a 90 días.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Non dará lugar a esta dedución o suposto de acollemento familiar preadoptivo, cando a adopción do menor se produza durante o período impositivo.
  • O acollemento deberá estar formalizado polo órgano competente en materia de menores da Xunta de Galicia.
  • No caso de acollemento de menores por matrimonios, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles, se optan pola declaración individual.
  • Se o acollemento realízase por parellas de feito, de acordo coa disposición adicional terceira da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un dos seus membros.

    A práctica desta dedución queda condicionada á xustificación documental adecuada e suficiente do suposto de feito e aos requisitos que determinen a súa aplicabilidade.