Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por contribuíntes con discapacidade, de idade igual ou superior a 65 anos, que precisen axuda de terceiras persoas

Normativa:Art.º 5.Seis Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 10 por 100 das cantidades satisfeitas a terceiros polos contribuíntes de idade igual ou superior a 65 anos afectados por un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100 e que precisen axuda de terceiras persoas.
 • Considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100 cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o devandito grao, así como nos casos de dependencia severa e gran dependencia, sempre que estas últimas situacións fosen recoñecidas polo órgano competente, de acordo co establecido no artigo 28 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

  Téñase en conta que o artigo 3.Tres do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado regula a acreditación do grao e a condición de persoa con discapacidade.

 • O límite máximo da dedución é de 600 euros.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro minorada no importe dos mínimos persoal e familiar, suma das casas [0435] y [0460] da declaración menos o importe da casa [0520] da declaración, non supere os seguintes importes:

  • - 22.000 euros en tributación individual.
  • - 31.000 euros en tributación conxunta.
 • Que acredite a necesidade de axuda de terceiras persoas.
 • Que o contribuínte non sexa usuario de residencias públicas ou concertadas da Comunidade Autónoma de Galicia ou beneficiario do cheque asistencial da Xunta de Galicia.