Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por coidado de fillos menores

Normativa:Art.º 5.Cinco Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

Contía e límites máximos da dedución

 • O 30 por 100 das cantidades satisfeitas no período polos contribuíntes que, por motivos de traballo, por conta propia ou allea, teñan que deixar aos seus fillos menores ao coidado dunha persoa empregada do fogar ou en escolas infantís de 0-3 anos.
 • O límite máximo da dedución é de:

  • - 400 euros.
  • - 600 euros se se teñen dous ou máis fillos de 3 ou menos anos de idade.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que os fillos teñan tres ou menos anos de idade (tanto para xerar o dereito á dedución coma para facer cómputo para a dedución incrementada), á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
 • Que ambos os dous pais realicen unha actividade por conta propia ou allea, pola cal estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade.
 • Que cando a dedución sexa aplicable por gastos dunha persoa empregada no fogar, esta estea dada de alta no Sistema Especial para Empregados do Fogar do Réxime Xeral da Seguridade Social.
 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro minorada no importe dos mínimos persoal e familiar, suma das casas [0435] y [0460] da declaración menos o importe da casa [0520] da declaración, non supere os seguintes importes:

  • - 22.000 euros en tributación individual.
  • - 31.000 euros en tributación conxunta.
 • Cando máis dun contribuínte teña dereito á aplicación desta dedución, por cumprir os requisitos anteriores, o seu importe ratearase entre eles.