Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por familia numerosa

Normativa:Art.º 5.Tres Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

Contías da dedución

 1. En xeral

  • 250 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría xeral.
  • 400 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría especial.
 2. Cónxuxes ou descendentes con discapacidade

  Cando algún dos cónxuxes ou descendentes aos que sexa de aplicación o mínimo persoal e familiar do imposto teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, a dedución será:

  • 500 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría xeral.
  • 800 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría especial.

  O concepto de familia numerosa e a súa clasificación por categorías contéñense na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE do 19).En canto á acreditación da condición de familia numerosa, establécese no artigo 3.Catro do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado.

Requisitos e outras condicións

 • O contribuínte debe posuír o título de familia numerosa na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
 • A dedución practicarase polo contribuínte con quen convivan os restantes membros da familia numerosa.
 • Cando os fillos convivan con máis dun contribuínte, o importe das deducións ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.