Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación

Normativa:Artigo 5.Nove Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

1.En xeral

Contía e límite máximo da dedución

 • O 30 por 100 as cantidades invertidas durante o exercicio na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital nas Sociedades Anónimas, Limitadas, Sociedades Laborais e Cooperativas.
 • O límite máximo da dedución é de 6.000 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • A participación do contribuínte, computada xunto coas do cónxuxe ou persoas uni­das por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior ao 40 por 100 nin inferior ao 1 por 100 do capital social da sociedade obxecto do investimento ou dos seus dereitos de voto en ningún momento e durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

  O límite máximo de participación no capital social non se aplicará no caso de sociedades laborais ou cooperativas compostas unicamente por dúas persoas socias, mentres se manteña esta circunstancia.

 • A entidade na que hai que materializar o investimento debe cumprir os seguintes re­quisitos:

  1. Debe ter o seu domicilio social e fiscal en Galicia e mantelo durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.
  2. Debe desempeñar unha actividade económica durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.Para tal efecto, non debe ter por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co disposto no artigo 4.8.Dous.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.
  3. Debe contar, como mínimo, con unha persoa ocupada con contrato laboral e a jor­nada completa, dadas de alta no réxime xeral da Seguridade Social e con residencia habitual en Galicia, durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.
  4. En caso de que o investimento se realizase mediante unha ampliación de capital, a sociedade mercantil debeu ser constituída nos tres anos anteriores á data desta am­pliación, e que ademais, durante os vinte e catro meses seguintes á data do inicio do período impositivo do Imposto sobre Sociedades no que se realizase a ampliación, o seu equipo medio con residencia habitual en Galicia incrementásese, polo menos nunha persoa, con respecto ao equipo medio con residencia habitual en Galicia dos doce meses anteriores, e que o devandito incremento mantéñase durante un período adicio­nal doutros vinte e catro meses.

   Para o cálculo do equipo medio total da empresa e do seu incremento tomarán as persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación á xornada completa.

 • As operacións nas que sexa aplicable a dedución deben formalizarse en escritura pública, na que se debe especificar a identidade dos investidores e o importe do investimento respectivo.
 • As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de tres anos, seguintes á constitución ou ampliación.

2.Incremento adicional da dedución por determinadas circunstancias

 • A dedución poderá incrementarse nun 15 por 100 adicional cando, ademais de cum­plir os requisitos establecidos para a dedución en xeral, déase unha das seguintes cir­cunstancias:

  1. Trátese de sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborais e cooperativas que acrediten ser pequenas e medianas empresas innovadoras, de acordo co disposto na Orde ECC/1087/2015, do 5 de xuño, pola que se regula a obtención do selo de pequena e mediana empresa innovadora e se crea e regula o funcionamento do Rexistro da Pequena e Mediana Empresa Innovadora.
  2. Trátese de sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborais e cooperativas que acrediten ser sociedades promotoras dun proxecto empresarial que accedese á obtención de cualificación como iniciativa de emprego de base tecnolóxica, de con­formidad co disposto no Decreto 56/2007, do 15 de marzo, polo que se establece un programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), mediante a inscrición da iniciativa no Rexistro administrativo de Iniciativas Empresariais de Base Tecnolóxica.
  3. Trátese de sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborais e cooperativas partici­padas por universidades ou organismos de investigación
 • O límite máximo da dedución nestes casos é de 9.000 euros.

Atención:a porcentaxe de dedución aplicable para os investimentos nos que se dean estas circunstancias será do 45 por 100 (30 por 100 +15 por 100) e o límite de 9.000 euros aplicable para o cálculo da dedución, nestes casos, é independente do límite xeral de 6.000 euros.

Incompatibilidade

A dedución contida no presente apartado resultará incompatible, para as mesmas inver­siones, coas deducións por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación e o seu financiamento previstas no artigo 5.Dez do Decreto Lexislativo 1/2011, por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista previstas no artigo 5.Once do Decreto Lexislativo 1/2011 e por investimento en empresas agrarias e sociedades cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra previstas no artigo 5.Quince do Decreto Lexislativo 1/2011.

Importante:os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisi­ción de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación" do Anexo B. 7) da declaración no que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade de nova ou recente crea­ción e, se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación na casa correspondente.