Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento en empresas agrarias e sociedades cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra

Normativa:Art.º 5.Quince Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

Contías e límite máximo da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades invertidas no exercicio 2020 na adquisición de capital social como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de amplia­ción de capital en empresas agrarias e sociedades cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra.
 • Con respecto ás mesmas entidades, o 20 por 100 das cantidades prestadas durante o exercicio, así como das cantidades garantidas persoalmente polo contribuínte, sempre que o préstamo se outorgue ou a garantía se constitúa no exercicio no que se proceda á constitución da sociedade ou á ampliación de capital desta.
 • O límite máximo conxunto da dedución é de 20.000 euros, con independencia do número de membros da unidade familiar que satisfagan os importes que dan dereito a ela.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • A participación do contribuínte, computada xunto coas do cónxuxe ou das persoas unidas por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior ao 40 por 100 do capital social da sociedade obxecto do investimento, ou dos seus dereitos de voto, en ningún momento e durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.En caso de préstamo ou garantía, non será necesaria unha participación do contribuínte no capital, pero se esta existe non pode ser superior ao 40 por 100, cos mesmos límites anteriores.

  O límite máximo de participación no capital social non se aplicará no caso de sociedades laborais ou cooperativas compostas unicamente por dúas persoas socias, mentres se manteña esta circunstancia.

 • A entidade na que hai que materializar o investimento, préstamo ou garantía debe cum­plir os seguintes requisitos:

  1. Debe ter o domicilio social e fiscal en Galicia e mantelo durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.
  2. Debe ter como obxecto social exclusivo a actividade agraria.

   O termo "actividade agraria" será o definido na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de moderniza­ción das explotacións agrarias.

   A explotación agraria deberá estar inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia.

 • As operacións nas que sexa de aplicación a dedución deben formalizarse en escritura pública, na cal debe especificarse a identidade dos contribuíntes que pretendan aplicar esta dedución e o importe da operación respectiva.
 • As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte duran­te un período mínimo de tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

  No caso de préstamos, estes deben referirse ás operacións de financiamento cun prazo superior ou igual a cinco anos, sen que se poida amortizar unha cantidade superior ao 20 por 100 anual do importe do principal prestado.

  No caso de garantías, estas estenderanse a todo o tempo de vixencia da operación garantida, e non poderán ser inferiores a cinco anos.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coas deducións “Por investimento na adquisición de accio­nes ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación”, “Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación e o seu financiamento” e “Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista” recollidos nos números nove, dez e once do artigo 5 do Decreto Lexislativo 1/2011.

A incompatibilidade está referida a un mesmo investimento, é dicir, para cada investimento úni­camente poderase aplicar unha dedución (a opción do contribuínte), pero nada impide que se se fan varios investimentos distintos se poida aplicar a cada unha delas a dedución que corresponda.

Importante: os contribuíntes con dereito a esta dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica de Galicia por investimento en em­presas agrarias e sociedades cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra" do Anexo B.7) da declaración no que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade na que se realice o investimento, se outorgue o préstamo ou se constitúa a garantía e, se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución na casa correspondente.