Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento en instalacións de climatización e/ou auga quente sanitaria que empreguen enerxías renovables na vivenda habitual e destinadas exclusivamente ao autoconsumo

Normativa:Art.º 5.Trece Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 5 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio.
 • O límite máximo da dedución é de 280 euros por contribuínte.

  En declaración conxunta o límite será aplicable respecto a cada un dos contribuíntes que cumpran os requisitos para poder aplicar a dedución.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Só se poderá practicar a dedución se se cumpren os seguintes requisitos:

  1. A instalación debe estar debidamente rexistrada polo instalador, que debe estar ha­bilitado para o efecto, na Oficina Virtual de Industria (OVI).Remitiráselle ao titular ou empresa que rexistrou a instalación un código de verificación desta.
  2. Posteriormente, e sempre antes de que expire o prazo para presentar a autoliquidación correspondente ao período impositivo no que se sufragou a instalación, será necesario achegar a través da OVI a seguinte documentación:

   - O presuposto analizado da instalación.

   - A factura ou facturas emitida/s polo instalador habilitado.

   - O/os xustificante/s de pagamento pola totalidade do custo da instalación.

   - No caso de efectuarse o investimento por unha comunidade de propietarios, deberá apor­tarse un certificado, emitido polo seu representante legal, das achegas económicas correspondentes a cada comuneiro.

 • A base desta dedución estará constituída polas cantidades efectivamente satis­fechas na totalidade da instalación, isto é, sistema de xeración, sistema de emisión térmica e sistema de captación, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia ban­caria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, aos instaladores habilitados que realicen a instalación.
 • En ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.
 • Enténdese por enerxías renovables aquelas ás que se refire o artigo 2 da Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de abril de 2009, relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables e pola que se modifican e se derrogan as directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.
 • En caso de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal que sexan de nova construción ou nos que se proceda á substitución dos equipos de xeración térmica por outros que empreguen enerxías renovables, esta dedución poderá aplicala cada un dos propietarios individualmente na porcentaxe que lle corresponda na comunidade de propietarios.

Importante:os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar o Código de Instalación facilitado pola Oficina Virtual de Industria na casa [1033] da declaración.