Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por nacemento ou adopción de fillos

Normativa:Art.º 5.Dous Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

Contías e requisitos para a aplicación da dedución

 • Por cada fillo nacido ou adoptado no período impositivo que conviva co contribuínte á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) os seguintes importes en función da base impoñible total menos o mínimo persoal e familiar do contribuínte

  (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro)
  − (Mínimo persoal e familiar)
  Importe da dedución
  Igual ou menor a 22.000 euros 360 euros o 1er fillo
  1.200 euros o 2do fillo
  2.400 euros o 3er fillo e ss.
  Maior a 22.000 euros 300 euros por fillo
  360 euros por fillo en caso de parto múltiple

  Nota ao cadro: A base impoñible total menos o mínimo persoal e familiar determínase sumando os importes da base impoñible xeral, casa [0435] da declaración, e da base impoñible do aforro, casa [0460] da declaración, e minorando o devandito resultado na contía do mínimo persoal e familiar, casa [0520] da declaración.

  Para determinar o número de orde dos fillos, tanto en declaración conxunta como individual teranse en conta os mesmos criterios que para a aplicación do mínimo por descendentes.

 • Incremento da dedución:As contías anteriores incrementaranse nun 20 por 100 para os contribuíntes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes e nos resultantes de procedementos de fusión ou incorporación.

 • Aplicación da dedución nos dous períodos impositivos seguintes ao de nacemento ou adopción.A dedución estenderase aos dous períodos impositivos seguintes ao de nacemento ou adopción, sempre que o fillo nacido ou adoptado conviva co contribuínte á data de devindicación do imposto que corresponda a cada un deles, conforme ás seguintes contías e límites de renda:

  (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro)
  − (Mínimo persoal e familiar)
  Importe da dedución
  Igual ou menor a 22.000 euros 360 euros o 1er fillo
  1.200 euros o 2do fillo
  2.400 euros o 3er fillo e ss.
  Entre 22.000,01 e 31.000 euros 300 euros por fillo
  Máis de 31.000 euros 0 euros

  Para determinar o número de orde dos fillos, tanto en declaración conxunta como individual teranse en conta os mesmos criterios que para a aplicación do mínimo por descendentes.

 • As contías fixadas para esta dedución nos puntos anteriores duplicaranse en caso de que o nacido ou adoptado teña recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

  O grao de discapacidade deberá estar referido á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) e recoñecido mediante resolución expedida polo órgano competente en materia de servizos sociais.Tamén se considerará acreditado o grao e a condición de persoa con discapacidade nos supostos que establece o artigo 3.Tres do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado.

 • Cando, no período impositivo do nacemento ou adopción ou nos dous seguintes, os fillos nacidos ou adoptados convivan con ambos os dous proxenitores, a dedución que corresponda practicarase por metade na declaración de cada un deles.

Aplicación en 2020 da dedución por fillos nacidos en 2018 ou 2019

Os contribuíntes que tiveron dereito á dedución por nacemento ou adopción de fillos nos exercicios 2018 ou 2019 poden practicar esta dedución no exercicio 2020, sempre que o fillo ou fillos que orixinaron o dereito á dedución naqueles exercicios convivan co contribuínte á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

O importe, requisitos e límites de renda para a aplicación da dedución polos fillos nacidos ou adoptados nos exercicios 2018 ou 2019 son os anteriormente comentados.