Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou en vivendas unifamiliares

Normativa:Art.º 5.Dezaoito Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.

Contía e límites da dedución

Os contribuíntes poderán deducir da cota íntegra autonómica no exercicio en que se finalice a obra de mellora de eficiencia enerxética dos inmobles de uso residencial vivenda:

 • O 15 por 100 das cantidades totais invertidas, cunha base máxima da dedución de 9.000 euros por contribuínte.

  Para estes efectos a base desta dedución estará constituída polas cantidades efectivamente satisfeitas nas obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou en vivendas unifamiliares, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

  A base da dedución será o importe das cantidades efectivamente satisfeitas polo contribuínte (co límite de 9.000 euros por contribuínte), sen que poida exceder do resultado de aplicar a porcentaxe de titularidade no inmoble ao importe total investido.

  En ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.

 • O 100 por 100 do custo dos honorarios para a obtención do certificado que xustifique o salto de letra na cualificación enerxética do inmoble, así como as taxas relacionadas coa súa inscrición no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia, cun límite único de 150 euros que será rateado en función da porcentaxe de titularidade da vivenda.

  O límite é único por certificado e inscrición.É dicir, se o certificado é relativo a un edificio de vivendas o límite será de 150 euros, e deberá ratearse entre todos os comuneiros en función da porcentaxe de titularidade destas.Non obstante, se as obras se fan en dúas vivendas separadas para o cal se requiren dous certificados coas súas correspondentes inscricións independentes no correspondente Rexistro, cada un terá o seu propio límite de 150 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • As obras débense realizar en inmobles de uso residencial en edificios de vivendas ou en vivendas unifamiliares e polos propietarios destas.

  Enténdese por vivenda a edificación destinada á residencia das persoas físicas.Polo tanto, o inmoble sobre o que se aplique terá que ter a devandita finalidade, podendo ser vivenda habitual, segunda residencia, estar alugado para calquera dos devanditos fins salvo que as rendas percibidas polo devandito aluguer tributen como actividade económica, e mesmo estar desocupada malia ter esa finalidade, quedando polo tanto fóra do ámbito obxectivo desta, os despachos profesionais ou os inmobles para o exercicio dunha actividade económica.

  Só é aplicable polo propietario do inmoble que satisfaga o importe das obras, non podendo aplicala o usufructuario do inmoble nin o arrendatario, aínda que satisfagan a totalidade ou unha parte do importe das obras.

 • Ten detratarse de obras de mellora de eficiencia enerxética considerándose, para estes efectos, como tales as que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que dispoñan dos permisos, autorizacións ou títulos habilitantes correspondentes.
  2. Que melloren o comportamento enerxético das edificacións reducindo a demanda enerxética, mellorando o rendemento das instalacións térmicas e/ou incorporando equipos que utilicen fontes de enerxía renovable e que teñan por obxecto principal subir unha letra na escala de cualificación enerxética de emisións de CO2 e na escala de consumo de enerxía primaria non renovable.
 • Deberán presentarse, antes de que expire o prazo para presentar a autoliquidación correspondente ao período impositivo en que finalice a obra de mellora enerxética obxecto de dedución, a través da plataforma electrónica do Rexistro de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia, os seguintes documentos:

  1. Certificado de eficiencia enerxética do edificio, unha vez executadas as obras que dan lugar a esta dedución, que debe estar inscrito no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia mediante o procedemento establecido a tal fin.
  2. Informe asinado por un técnico competente que xustifique o salto de letra conseguido coas melloras, segundo o modelo que conste no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia.
  3. A totalidade das facturas correspondentes ás obras de mellora de eficiencia enerxética obxecto de dedución, así como as relativas á obtención do certificado de eficiencia enerxética.
  4. Os xustificantes de pagamento destas facturas.

   A xustificación das cantidades satisfeitas polo contribuínte ha de realizarse mediante as facturas correspondentes ás obras realizadas e só poderá aplicar a dedución a persoa en cuxo favor se expidan, salvo no caso de edificios en réxime de propiedade horizontal.

   No caso de comunidade de bens ou réxime de sociedade legal de gananciais, imputarase a aquel a cuxo nome estea a factura salvo que se demostre que foi pagada con cargo á renda dos comuneiros ou da sociedade de gananciais.

  En caso de que o investimento se realice nunha vivenda unifamiliar, esta documentación será achegada polo contribuínte.

  No caso de edificios en réxime de propiedade horizontal, será achegada polo representante legal da comunidade de propietarios, que, ademais, deberá achegar un certificado das achegas económicas correspondentes a cada comuneiro.

 • Deberá constar na declaración tributaria do contribuínte o número de inscrición do certificado de eficiencia enerxética tras a reforma no Rexistro de Certificados de Eficiencia Enerxética de Edificios da Comunidade Autónoma de Galicia, proporcionado polo propio Rexistro na etiqueta de eficiencia enerxética do inmoble.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible, sobre as mesmas cantidades invertidas, coa dedución "Por investimento en instalacións de climatización e/ou auga quente sanitaria que empreguen enerxías renovables na vivenda habitual e destinada exclusivamente ao autoconsumo".