Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por acollemento familiar de menores

Normativa:Art.º 13 do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía da dedución

  • 253 euros por cada menor en réxime de acollemento familiar, sempre que conviva co menor 183 días durante o período impositivo.
  • 126 euros por cada menor acollido en réxime de acollemento familiar, se o tempo de convivencia durante o período impositivo fose superior a 90 e inferior a 183 días.

Requisitos e outras condicións da dedución

  • O acollemento familiar que dá dereito á dedución poderá ser simple ou permanente, con exclusión daqueles que teñan finalidade preadoptiva.

    Precisión: téñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29) modificou, con efectos dende 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código civil que regula as modalidades de acollemento familiar.Por iso, haberá que estar ao disposto na disposición adicional segunda da devandita Lei 26/2015, segundo a que "todas as referencias que nas leis e demais disposicións se realizaran ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil.As que se realizaran ao acollemento simple deberán entenderse feitas ao acollemento familiar temporal previsto no artigo 173 bis do Código Civil;e cando o fosen ás Entidades colaboradoras de adopción internacional entenderanse feitas aos organismos acreditados para a adopción internacional".

  • Cando exista máis dun contribuínte con dereito á aplicación da dedución e estes realicen declaración individual do imposto, a dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.