Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por acollemento non remunerado de maiores de 65 anos

Normativa:Art.º 3 do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía da dedución

341 euros por cada persoa maior de 65 anos que conviva co contribuínte durante máis de 183 días ao ano en réxime de acollemento sen contraprestación.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que o acolledor e o acollido non perciban axudas ou subvencións do Principado de Asturias por causa do acollemento.
  • Que a persoa acollida non estea ligada ao contribuínte por un vínculo de parentesco de consanguinidade ou de afinidade de grao igual ou inferior ao terceiro.
  • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

    • - 25.009 euros en tributación individual.
    • - 35.240 euros en tributación conxunta.
  • Cando a persoa acollida conviva con máis dun contribuínte, o importe da dedución ratearase por partes iguais entre os contribuíntes que convivan con ela e aplicarase unicamente na declaración daqueles que cumpran as condicións establecidas para ter dereito a esta.
  • O contribuínte que desexe gozar desta dedución deberá estar en posesión do documento acreditativo do correspondente acollemento non remunerado, expedido pola Consellaría competente en materia de asuntos sociais.