Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por adquisición ou adecuación da vivenda habitual para contribuíntes cos que convivan os seus cónxuxes, ascendentes ou descendentes con discapacidade

Normativa:Art.º 5 do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía da dedución

O 3 por 100 das cantidades satisfeitas durante o exercicio na adquisición ou adecuación da vivenda que constitúa ou vaia constituír a residencia habitual do contribuínte no Principado de Asturias, cando o seu cónxuxe, ascendentes ou descendentes acrediten un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

A aplicación desta dedución é independente da dedución por investimento en vivenda habitual prevista na disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF.

Base máxima da dedución

A base da dedución está constituída polas cantidades satisfeitas durante o exercicio, excepción feita da parte destas correspondente a intereses, cun máximo de 13.664 euros, tanto en tributación individual coma en conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que o cónxuxe, ascendentes ou descendentes convivan co contribuínte durante máis de 183 días ao ano e non teñan rendas anuais, incluídas as exentas, superiores a 7.519,59 euros, cantidade á que ascende o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) para 2020.

  • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos ascendentes ou descendentes para un mesmo período impositivo, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.Non obstante, cando os contribuíntes teñan distinto grao de parentesco co ascendente ou descendente, a aplicación da dedución corresponderá aos de grao máis próximo.

  • A adquisición da nova vivenda ou, no seu caso, as obras e instalacións en que a adecuación consista, deberán resultar estritamente necesarias para a accesibilidade e comunicación sensorial que faciliten o desenvolvemento digno e adecuado das persoas con discapacidade, extremo que deberá ser acreditado ante a Administración tributaria mediante resolución ou certificado expedido pola Consellaría competente en materia de valoración de discapacidade.

Incompatibilidade

Esta dedución é en todo caso incompatible coa dedución anteriormente comentada "Por adquisición ou adecuación de vivenda habitual para contribuíntes con discapacidade".Polo tanto, cando o investimento sexa realizado polo propio contribuínte con discapacidade e por familiares que convivan con el, se o contribuínte con discapacidade aplica a dedución, os familiares non poderán aplicala con independencia da modalidade de tributación utilizada.