Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por adquisición de libros de texto e material escolar

Normativa:Art. 14 ter do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía e límites máximos da dedución

 • O 100 por 100 dos importes destinados polo contribuínte ás seguintes finalidades:

  1. Á adquisición de libros de texto por cada descendente, que fosen editados para Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.
  2. Á adquisición de material escolar por cada descendente para Educación Primaria ou Educación Secundaria Obrigatoria.

  Esta dedución resultase tamén aplicable nos supostos de tutela e acollemento.

  Entenderase por material escolar o conxunto de medios e recursos que facilitan o ensino e a aprendizaxe, destinados a ser utilizados polos alumnos para o desenvolvemento e aplicación dos contidos determinados polo currículo das ensinanzas de réxime xeral establecidas pola normativa académica, así como a equipación e complementos que a Dirección e/ou o Consello Escolar do centro educativo aprobase para a etapa educativa de referencia.

  En canto á xustificación das cantidades satisfeitas, poderá realizarse mediante factura ou calquera outro medio do tráfico xurídico ou económico admitido en Dereito.

  A dedución pode ser aplicada por aqueles contribuíntes que leven a cabo gastos desta natureza respecto de descendentes que non convivan con este.

 • O importe da dedución por cada descendente non pode exceder dos límites que a continuación se sinalan, en función da cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro casas [0435] y [0460] da declaración.

  1. En declaracións individuais:

   (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro)Límite por descendente
   Ata 6.500,00 euros 50,00 euros
   Entre 6.500,01 e 10.000,00 euros 37,50 euros
   Entre 10.000,01 e 12.500,00 euros 25,00 euros
  2. En declaracións conxuntas:

   (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro)Límite por descendente
   Ata 12.000,00 euros 100,00 euros
   Entre 12.000,01 e 20.000,00 euros 75,00 euros
   Entre 20.000,01 e 25.000,00 euros 50,00 euros
 • No suposto de contribuíntes que formen parte dunha unidade familiar que, a data de devindicación do imposto, ostente o título de familia numerosa expedido pola autoridade competente en materia de servizos sociais, o importe máximo da dedución será:

  • - 150 euros no suposto de declaración conxunta.
  • - 75 euros cando se opte por presentar declaración individual.

  Os importes máximos de 150 euros e 75 euros están referidos a cada un dos fillos que orixinen o dereito á dedución.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Os límites máximos da dedución establecidos respecto a cada descendente aplícanse individualmente para cada un deles, non podendo aplicarse de forma global ao conxunto de descendentes polo que se satisfixesen os gastos.

 • A dedución deberá minorarse, por cada descendente, na cantidade correspondente ás bolsas e axudas percibidas no período impositivo procedentes do Principado de Asturias ou de calquera outra Administración Pública que cubra a totalidade ou parte dos gastos por adquisición dos libros de texto e material escolar.

  A minoración ha de efectuarse tamén individualmente para cada fillo sobre a dedución resultante unha vez aplicado o límite máximo da dedución, non sendo admisible efectuala de forma global.

 • A dedución corresponderá ao ascendente que satisfixese as cantidades destinadas á adquisición dos libros de texto e do material escolar.Cando exista máis dun contribuínte con dereito á aplicación do beneficio fiscal, o importe da dedución (non así o límite máximo) ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

 • A acreditación documental da adquisición dos libros de texto e do material escolar poderá realizarse mediante factura ou calquera outro medio do tráfico xurídico ou económico admitido en Dereito.