Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por arrendamento de vivenda habitual

Normativa:Art.º 7 do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contías e límites máximos da dedución

 • O 10 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo por aluguer da vivenda habitual do contribuínte, cun máximo de 455 euros, tanto en tributación individual coma en conxunta.
 • O 15 por 100, co límite de 606 euros, en caso de aluguer de vivenda habitual no medio rural, entendéndose como tal a vivenda que se sitúe en chan non urbanizable segundo a normativa urbanística vixente no Principado de Asturias, e a que se encontre en concellos de poboación inferior a 3.000 habitantes, con independencia da clasificación do chan.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  • - 25.009 euros en tributación individual.
  • - 35.240 euros en tributación conxunta.
 • Que as cantidades satisfeitas en concepto de aluguer excedan do 10 por 100 da base impoñible do período impositivo.
 • A dedución practicarase polo titular ou titulares do contrato de arrendamento.

  En caso de matrimonio, calquera que sexa o seu réxime económico matrimonial, só serán deducibles as cantidades que satisfaga o cónxuxe asinante do contrato de arrendamento e, en consecuencia,, as cantidades que satisfaga o cónxuxe que non figura no contrato non dan dereito á devandita dedución por non ser arrendatario.Véase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo núm. 220/2009, do 3 de abril.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.6 do modelo da declaración no que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF/NIE do arrendador da vivenda e, se existe, o do segundo arrendador; se é o caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase tamén unha X.