Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para contribuíntes que se establezan como traballadores por conta propia, ou autónomos en zonas rurais en risco de despoboación

Normativa:Artigo 14 quinquies do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • 1.000 euros por contribuínte, sempre que concorran os seguintes requisitos:

  a. Que teña a súa residencia habitual en zonas rurais en risco de despoboación.

  Nota: a residencia habitual determinarase con base aos criterios definidos no artigo 9 da Lei do IRPF en relación coa zona rural que dá dereito á aplicación do beneficio fiscal.Os citados criterios aplicaranse á residencia habitual nunha zona rural no exercicio en que sexa aplicable a dedución con independencia de que, posteriormente, non se manteña a devandita residencia.

  Atención: téñase en conta para a aplicación desta dedución a Resolución do 24 de novembro de 2020, da Consellaría de Facenda, pola que se determinan as zonas rurais en risco de despoboación para os efectos das deducións previstas nos artigos 14 quáter, 14 quinquies e 14 sexies do texto refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro (BOPA 15-12-2020).

  b. Que comece en 2020 o exercicio dunha actividade no Principado de Asturias como traballador autónomo ou por conta propia.

  Para estes efectos entenderase por inicio de actividade a data da alta no réxime especial da Seguridade Social ou na mutualidade de previsión social correspondente.

  c. Que manteña a situación de alta durante un período mínimo dun ano, salvo falecemento dentro do devandito período

 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 25.009 euros en tributación individual.
  • - 35.240 euros en tributación conxunta.

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • Non terán a consideración de traballadores por conta propia ou autónomos, os autónomos colaboradores nin os socios de sociedades mercantís de capital, con independencia da súa situación de alta no réxime especial da Seguridade Social ou na mutualidade de previsión social correspondente.

  O concepto de autónomo para os efectos da dedución coincide co previsto no artigo 1 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo, quedando unicamente excepcionados os autónomos colaboradores e os socios de sociedades mercantís de capital.

 • Non poderán beneficiarse da presente dedución os que, nos seis meses inmediatamente anteriores á data de inicio da actividade que serve de base á dedución, terían cesado na mesma actividade.

  Para estes efectos, entenderase como data de cesamento na actividade a da baixa no réxime especial da Seguridade Social ou, no seu caso, na mutualidade correspondente.

Recorde:esta dedución é persoal de modo que, se se cumpren os requisitos por máis dun membro da unidade, nos supostos de declaración conxunta o importe da dedución se multiplicará polo número de membros da unidade con dereito á aplicación da dedución.