Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por doazóns de terreos rústicos a favor do Principado de Asturias

Normativa:Art.º 8 do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • O 20 por 100 do valor das doazóns de terreos rústicos feitos a favor do Principado de Asturias, co límite para o importe da dedución do 10 por 100 da base liquidable do contribuínte, suma das casas  [0500] y [0510] da declaración.
  • Os terreos doados valoraranse conforme aos criterios establecidos na Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria (BOE do 18).