Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para familias numerosas

Normativa:Art.º 11 do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía da dedución

Os contribuíntes que formen parte dunha unidade familiar que, á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), ostente o título de familia numerosa expedido pola autoridade competente en materia de servizos sociais terán dereito a deducir a cantidade que proceda das seguintes:

 • 505 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría xeral.
 • 1.010 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría especial.

Requisitos e condicións de aplicación

 • As condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías determinaranse conforme ao establecido na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE do 19).
 • A dedución unicamente resultará aplicable nos supostos de convivencia do contribuínte co resto da unidade familiar á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 25.009 euros en tributación individual.
  • - 35.240 euros en tributación conxunta.
 • Cando exista máis dun contribuínte con dereito á aplicación da dedución á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) e estes realicen declaración individual do imposto, a dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

  Para estes efectos debe terse en conta que a determinación do número de persoas con dereito a aplicar a dedución se realiza sen ter en consideración se as súas bases impoñibles son ou non inferiores ás esixidas para poder aplicala de forma efectiva.