Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos de descendentes en centros de cero a tres anos

Normativa:Art.º 14 bis do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo en concepto de gastos de descendentes en centros de cero a tres anos.

 • O límite máximo de dedución será de 330 euros anuais por cada descendente que non supere a citada idade.

  O límite máximo da dedución establecido respecto de cada fillo ha de aplicarse individualmente a cada un deles.

  En canto á xustificación das cantidades satisfeitas, poderá realizarse mediante factura ou calquera outro medio do tráfico xurídico ou económico admitido en Dereito.

A dedución e o límite a esta no período impositivo no que o menor cumpra os tres anos calcularanse de forma proporcional ao número de meses en que se cumpran os requisitos que indicamos no seguinte apartado.

Para determinar o número de meses en que se cumpren os requisitos deberá computarse o mes en que o menor cumpra tres anos.

Se no ano se tivese producido o falecemento do contribuínte e o descendente tería cumprido tres anos antes deste, o rateo da dedución en función do número de meses nos que o menor ten menos de 3 anos realizarase segundo a proporción que representen os meses nos que se dá esa circunstancia con respecto aos meses de duración do período impositivo (do 1 de xaneiro ata a data do falecemento), incluído o mes do falecemento do contribuínte.

Igualmente, resultase de aplicación a dedución nos supostos de falecemento do descendente previo á devindicación do imposto.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 25.009 euros en tributación individual.
  • - 35.240 euros en tributación conxunta.
 • Que os proxenitores, adoptantes, ou titores convivan co menor.

  Esta dedución resultase tamén aplicable nos supostos de acollemento.

  Para determinar o cumprimento do requisito da convivencia, esta debe determinarse na data de devindicación do imposto.

  No caso de garda e custodia compartida ambos os dous pais poden aplicar a dedución sempre e cando xustifiquen ter incorrido no gasto aínda cando non se leve a cabo convivencia efectiva á data de devindicación.

 • Cando exista máis dun contribuínte con dereito á aplicación da dedución, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

  Sempre que exista convivencia de ambos os dous pais ou titores co menor, os importes satisfeitos ratearanse entre eles, aínda que só un teña dereito a aplicar a dedución por ter o outro unha base impoñible superior a 25.009 euros.

  Igualmente ratearanse entre eles as cantidades satisfeitas, aínda que só fosen aboadas por un deles.