Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos de transporte público para residentes en zonas rurais en risco de despoboación

Normativa:Artigo 14 sexies do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía e límite da dedución

 • O 100 por 100 do importe dos gastos en que incorra para adquirir abonos de transporte público de carácter unipersoal e nominal.

  Esta dedución aplicarase no período impositivo no que se efectúe o gasto con independencia do período de vixencia do abono adquirido.

 • O importe máximo de dedución será de 50 euros.

  Trátase dun importe máximo por contribuínte polo que cando se opte pola declaración conxunta o devandito límite se multiplicará polo número de membros con dereito á dedución.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte teña a súa residencia habitual en zonas rurais en risco de despoboación.

  Nota:A residencia habitual determinarase sobre a base dos criterios definidos no artigo 9 da Lei do IRPF en relación coa zona rural que dá dereito á aplicación do beneficio fiscal.  Os citados criterios aplicaranse á residencia no exercicio en que sexa aplicable a dedución con independencia de que, posteriormente, non se manteña a devandita residencia.

Atención: téñase en conta para a aplicación desta dedución a Resolución do 24 de novembro de 2020, da Consellaría de Facenda, pola que se determinan as zonas rurais en risco de despoboación para os efectos das deducións previstas nos artigos 14 quáter, 14 quinquies e 14 sexies do texto refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro (BOPA 15-12-2020).

 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 25.009 euros en tributación individual.
  • - 35.240 euros en tributación conxunta.
 • A acreditación documental dos gastos que xeren dereito a dedución deberá realizarse mediante factura ou calquera outro medeu do tráfico xurídico ou económico admitido en Dereito.