Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por nacemento ou adopción de segundo e sucesivos fillos en zonas rurais en risco de despoboamento

Normativa:Artigo 14 quáter do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

100 euros por cada fillo nacido ou adoptado no período impositivo sempre que:

 • O menor conviva co declarante á data de devindicación do imposto,

  Non obstante, no caso de falecemento do menor con carácter previo á data de devindicación si procede aplicarse a dedución por parte dos proxenitores se convivía con eles á data de falecemento.

 • O declarante teña a súa residencia habitual en zonas rurais en risco de despoboación. 

  A residencia habitual determinarase sobre a base dos criterios definidos no artigo 9 da Lei do IRPF en relación coa zona rural que dá dereito á aplicación do beneficio fiscal.Os citados criterios aplicaranse á residencia habitual na zona rural no exercicio en que sexa aplicable a dedución con independencia de que, posteriormente, non se manteña a devandita residencia.

  A dedución será aplicable a supostos nos que o nacemento ou adopción se produzan con posterioridade a iniciar a residencia na zona rural.

Atención: téñase en conta para a aplicación desta dedución a Resolución do 24 de novembro de 2020, da Consellaría de Facenda, pola que se determinan as zonas rurais en risco de despoboación para os efectos das deducións previstas nos artigos 14 quáter, 14 quinquies e 14 sexies do texto refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro (BOPA 15-12-2020).

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • Cando exista máis dun contribuínte con dereito á aplicación da dedución e estes realicen declaración individual do imposto, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles. 

  A convivencia entenderase referida á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro). 

  No caso de que os contribuíntes formen parte dunha mesma unidade familiar a dedución unicamente resultará aplicable nos supostos de convivencia do contribuínte co resto da unidade familiar á data de devindicación do imposto

  Precisións:

  En caso de falecemento dun dos proxenitores durante o exercicio con posterioridade ao nacemento ou adopción do fillo, sempre que existise convivencia, pode aplicarse na declaración do contribuínte falecido a dedución, posto que a data de devindicación do imposto (data de falecemento) se cumpre o requisito de convivencia.Agora ben, neste caso,  se o outro proxenitor ten tamén dereito á dedución o seu importe ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles. 

  Tratándose de nacementos ou adopcións de fillos comúns, en tributación individual o importe da dedución ratearase en todo caso, aínda no suposto de que un dos pais non poida aplicala por ter unha base impoñible superior a 25.009 euros tal e como se indica no seguinte punto.

 • Procederá o rateo da dedución no caso de que un dos pais presente declaración individual e o outro conxunta cos fillos menores de idade no caso das parellas de feito cando ambos os dous convivan co menor e nos supostos de pais separados ou divorciados con garda e custodia compartida dos fillos.

 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 25.009 euros en tributación individual.
  • - 35.240 euros en tributación conxunta.