Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por partos múltiples ou por dous ou máis adopcións constituídas na mesma data

Normativa:Art.º 10 do Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • 505 euros por cada fillo nacido ou adoptado no período impositivo en que se leve a cabo o nacemento ou a adopción, sempre que o menor conviva co proxenitor ou adoptante na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) e trátese de partos múltiples ou de dous ou máis adopcións constituídas na mesma data.
  • A adopción entenderase realizada no exercicio impositivo en que se leve a cabo a inscrición no Rexistro Civil español.Cando a inscrición non sexa necesaria atenderase ao período impositivo en que se produza a resolución xudicial ou administrativa correspondente.
  • No suposto de matrimonios ou unións de feito a dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles cando estes opten pola presentación de declaración individual.