Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por acceso a Internet para os mozos emancipados

Normativa:Art. 32.9 Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos.

Contía e condicións para a aplicación da dedución

 • O 30 por 100 do importe dos gastos anuais facturados e pagados ás empresas subministradoras, cando se cumpran as seguintes condicións:

  1. Que o contribuínte teña a consideración de "mozo emancipado" para os efectos desta dedución, tendo esta consideración aquel contribuínte que non cumprise os 36 anos de idade á finalización do período impositivo.
  2. Que o contribuínte subscriba durante o exercicio un contrato de acceso a Internet para o seu vivenda habitual.

   Para que a vivenda teña o carácter de habitual deberán cumprirse os requisitos establecidos no artigo 68.1.3.º da Lei do IRPF, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012;e no artigo 54 do Regulamento do IRPF, e, en particular, no referente ao concepto de vivenda habitual, prazo de ocupación e requisitos de permanencia nesta, entre outros.

  Importante:en ningún caso deberán estar vinculados a unha actividade económica os contratos de acceso a Internet.

 • O 40 por 100 do importe dos gastos anteriores para aqueles contribuíntes nos que, cumpríndose as condicións esixidas, concorra algunha das seguintes circunstancias:

  1.Que se trate de mozos que constitúan unidades familiares monoparentais.

  A unidade familiar monoparental é a definida no artigo 82.1.2º da Lei do IRPF.Isto é, a formada nos casos de separación legal, ou cando non existise vínculo matrimonial, polo pai ou a nai e todos os fillos que convivan cun ou outro e cumpran os seguintes requisitos:

  1. Os fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentemente destes.
  2. Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos a

  2.Teñan a súa residencia habitual nun dos pequenos municipios de La Rioja que se relacionan no apartado correspondente ao final das deducións autonómicas desta Comunidade Autónoma.

Importante: neste último caso o contribuínte deberá consignar na casa [1204] do anexo B.5 da declaración, o código correspondente ao pequeno municipio no que estea situada a vivenda, conforme á relación de municipios de La Rioja con dereito a esta dedución que pode consultar no seu correspondente apartado.

 • Cando as circunstancias esixidas no punto anterior non se dean durante todo o período impositivo, a porcentaxe do 40 por 100 será aplicable ás cantidades satisfeitas durante a parte deste na que se dea algunha delas.

Requisitos para a aplicación da dedución

Ademais, deberanse cumprir os seguintes requisitos:

 • O contribuínte deberá dispoñer da vivenda habitual en réxime de propiedade ou arrendamento.

  O cumprimento do período mínimo de permanencia de tres anos que se requiren para considerar a vivenda como habitual só se esixe en caso de vivenda en propiedade, non en caso de arrendamento.

 • O contrato deberá subscribirse cunha antelación mínima de 6 meses á data de devindicación do imposto e deberá manterse, polo menos, ata a devandita data.

  Ha de subscribirse un contrato de alta de acceso a Internet, sen que sexa válido o simple cambio de titularidade do contrato ou de modalidade de tarifa.

 • O contrato deberá constar a nome do contribuínte con dereito a dedución.
 • No caso de que convivan na mesma vivenda habitual máis dun contribuínte con dereito á dedución, esta será rateada entre todos eles.
 • Esta dedución poderá aplicarse unha única vez por vivenda e por contribuínte, independentemente do réxime de ocupación da citada vivenda.
 • En ningún caso os titulares dos contratos e a vivenda deberán estar vinculados a unha actividade económica.Así, ningún dos titulares do contrato de acceso a Internet poderá aplicar a dedución cando un deles realice na vivenda unha actividade económica, aínda que tamén constitúa a súa residencia habitual.
 • Que a base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non exceda das seguintes cantidades:

  • - 18.030 euros en declaración individual.
  • - 30.050 euros en declaración conxunta.

  Sempre que, ademais, a base liquidable do aforro sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF non supere 1.800 euros.

  O importe da base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o reflectido na casa [0500] da declaración.

  Pola súa banda, o importe da base liquidable do aforro sometida a tributación segundo o artigo 50 da Lei do IRPF é o que aparece reflectido na casa [0510] da declaración.