Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por adquisición de bicicletas de pedaleo non asistido

Normativa:Art.º 32.13 Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía e límite da dedución

 • O 15 por 100 do importe das adquisicións de bicicletas de pedaleo non asistido.
 • Límites máximos:

  • 50 euros por vehículo e, á súa vez,
  • 2 vehículos por unidade familiar.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • A práctica desta dedución quedará condicionada ao seu xustificación documental mediante a correspondente factura.

  Polo tanto, a dedución só poderá aplicala aquel ou aqueles a cuxo nome se emita a factura, coa excepción que indicamos no punto seguinte.Cando haxa máis dun titular da factura, o importe satisfeito e o límite máximo de dedución por vehículo ratearase entre eles.

 • No caso de matrimonios en réxime de gananciais que presenten declaracións individuais, se rateará o importe da dedución por partes iguais.

  Neste caso, aínda que só un dos cónxuxes sexa titular da factura tanto o límite da dedución (50 euros) como o importe satisfeito atribuirase a ambos os dous cónxuxes por partes iguais.