Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Pola adquisición, construción ou rehabilitación de vivenda habitual en pequenos municipios de La Rioja

Normativa:Art.º 32.2 Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 5 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio na adquisición, rehabilitación ou construción de a vivenda habitual nos pequenos municipios que máis adiante se detallan.
 • O límite máximo de dedución aplicable é de 452 euros por declaración.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte teña a súa residencia habitual na Comunidade Autónoma de La Rioja.
 • Que o contribuínte tería adquirido, rehabilitado ou iniciado a construción da vivenda a partir do 1 de xaneiro de 2017.
 • Que a vivenda constitúa a vivenda habitual do contribuínte.
 • Que a vivenda estea situada nalgún dos pequenos municipios de La Rioja que se relacionan ao final das deducións autonómicas desta Comunidade Autónoma.

Base máxima da dedución

A base máxima anual desta dedución será de 9.040 euros

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • Para que a devandita vivenda teña o carácter de habitual deberán cumprirse os requisitos establecidos no artigo 68.1.3.º da Lei do IRPF, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012, e no artigo 54 do Regulamento, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012, e, en particular, no referente ao concepto de vivenda habitual, prazo de ocupación e requisitos de permanencia nesta, entre outros.
 • Os conceptos de adquisición, construción e rehabilitación de vivenda habitual serán os definidos no artigo 55 do Regulamento do IRPF, na súa redacción vixente a 31 de decembro de 2012.
 • Para poder aplicar a dedución por investimento en vivenda, calquera que sexa o contribuínte beneficiario da medida, se require que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período da imposición exceda do valor que botara a súa comprobación ao comezo deste, polo menos na contía dos investimentos realizados, sen computar os intereses e demais gastos de financiamento.

  Para estes efectos, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentados durante o período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final deste sigan formando parte do patrimonio do contribuínte nin tampouco o incremento patrimonial obtido por feitos impoñibles suxeitos ao imposto de sucesións e doazóns.

Consignación na declaración do código correspondente ao municipio

Os contribuíntes deberán consignar na casa [1067] do anexo B.5 da declaración, o código correspondente ao municipio no que estea situada a vivenda, conforme á relación de municipios de La Rioja con dereito a esta dedución que pode consultar no seu correspondente apartado.