Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por adquisición ou rehabilitación de segunda vivenda no medio rural

Normativa:Disposición transitoria primera.c) Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 8 por 100 das cantidades invertidas na adquisición, construción, ampliación ou rehabilitación dunha única segunda vivenda no medio rural, sempre que a devandita vivenda se encontre nun municipio distinto ao da súa vivenda habitual.
 • O límite máximo de dedución aplicable é de 450,76 euros anuais.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Só terán dereito á presente dedución os contribuíntes que:

  • - houbesen adquirido segunda vivenda no medio rural antes do 1 de xaneiro de 2013 ou
  • - terían satisfeito cantidades para as obras de rehabilitación da segunda vivenda no medio rural con anterioridade á devandita data, sempre que estas estean rematadas antes do 1 de xaneiro de 2017.
 • Para aplicar esta dedución deberán cumprirse todos os requisitos e condicións establecidos, con carácter xeral, na normativa estatal reguladora do IRPF, na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012, sobre os conceptos de vivenda habitual, adquisición e rehabilitación desta e elementos que integran a base da dedución aplicable, así como sobre comprobación da situación patrimonial do contribuínte ao finalizar o período da imposición.
 • En todo caso, os criterios establecidos na disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF, sobre o réxime transitorio da dedución por investimento en vivenda habitual, serán de obrigado cumprimento.

Ademais, deben cumprirse os seguintes requisitos e condicións:

 • Que o contribuínte teña a súa residencia habitual na Comunidade Autónoma de La Rioja.
 • Que a vivenda constitúa a segunda residencia do contribuínte.
 • Que a vivenda estea situada nalgún dos municipios que máis adiante se relacionan, sempre que o devandito municipio sexa diferente ao da súa vivenda habitual.
 • A base máxima anual das deducións autonómicas para adquisición de vivenda e de segunda vivenda no medio rural virá constituída por o importe resultante de minorar a cantidade de 9.040 euros naquelas cantidades que constitúan para o contribuínte base da dedución por investimento en vivenda habitual contemplada na normativa estatal, sempre que o contribuínte teña dereito á aplicación do réxime transitorio da dedución por investimento en vivenda habitual prevista na disposición transitoria decimocta­va da Lei do IRPF, excluídas, se é o caso, as cantidades destinadas a obras de adecuación da vivenda habitual por razón de discapacidade.

Consignación na declaración do código correspondente ao municipio

Os contribuíntes deberán consignar na casa [1064] do Anexo B.5 da declaración, o código correspondente ao municipio no que estea situada a segunda vivenda, conforme á "Relación de municipios de La Rioja con dereito a dedución por adquisición ou rehabilitación de segunda vivenda no medio rural" que pode consultar no seu correspondente apartado.