Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por adquisición de vehículos eléctricos novos

Normativa:Art.º 32.7 Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos.

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo pola adquisición de vehículos eléctricos novos sempre que corresponda a algunha das categorías que se relacionan a continuación.

Só terá dereito á dedución o adquirente que figure no documento xustificativo da compra.

Atención:só poderá aplicarse esta dedución pola adquisición dun vehículo por persoa e no período impositivo no cal se matricule o vehículo cuxa adquisición xera o dereito a aplicar a dedución.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Ha de tratarse de vehículos non afectos a actividades profesionais ou empresariais do adquirente.
 • O importe de adquisición do vehículo non pode superar os 50.000 euros.
 • Os vehículos han de pertencer a algunha das seguintes categorías definidas na Directiva 2007/46/CE do Parlamento e do Consello, de 5 de septiembre de 2007, e no Regulamento (UE) 168/2013 do Parlamento e do Consello, do 15 de xaneiro de 2013:

  1. Turismos M1:Vehículos de motor concibidos e fabricados principalmente para o transporte de persoas e a súa equipaxe, que teñan, ademais do asento do condutor, oito prazas como máximo.
  2. Furgonetas ou camións lixeiros N1:Vehículos de motor concibidos e fabricados prin­cipalmente para o transporte de mercadorías cuxa masa máxima non sexa superior a 3,5 toneladas.
  3. Ciclomotores L1e:Vehículos de dúas rodas cunha velocidade máxima por construción non superior a 45 km/h e potencia continua nominal non superior a 4 kW.
  4. Triciclos L2e:Vehículos de tres rodas cunha velocidade máxima por construción non superior a 45 km/h e potencia continua nominal non superior a 4 kW.
  5. Cuadriciclos lixeiros L6e:Cuadriciclos lixeiros cuxa masa en baleiro sexa inferior ou igual a 350 kg, non incluída a masa das baterías, cuxa velocidade máxima por construción sexa inferior ou igual a 45 km/h, e potencia máxima inferior ou igual a 4 kW.
  6. Cuadriciclos pesados L7e:Cuadriciclos cuxa masa en baleiro sexa inferior ou igual a 400 kg (550 kg para vehículos destinados ao transporte de mercadorías), non incluída a masa das baterías, e potencia máxima inferior ou igual a 15 kW.
  7. Motocicletas L3e:Vehículos de dúas rodas sen sidecar cun motor de cilindrada superior a 50 centímetro cúbicoaos e/ou cunha velocidade máxima por construción superior a 45 km/h.
  8. Categoría L5e:Vehículos de tres rodas simétricas cun motor de cilindrada superior a 50 centímetro cúbicoaos e/ou cunha velocidade máxima por construción superior a 45 km/h.
  9. Bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.
 • Cando o vehículo adquirido pertenza ás categorías M e N (Turismos M1 e Furgonetas ou camións lixeiros N1) ha de tratarse dalgún dos seguintes tipos vehículos eléctricos:

  1. Vehículos propulsados por motores de combustión interna que poidan utilizar combustibles fósiles alternativos homologados como GLP/Autogas, Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL) ou bifuel gasolina gas.
  2. Eléctricos puros (BEV).
  3. Eléctricos de autonomía estendida (REEV), propulsados totalmente mediante motores eléctricos.
 • Cando o vehículo adquirido pertenza ás categorías L e bicicletas eléctricas deben estar propulsados exclusivamente por motores eléctricos, e estar homologados como vehículos eléctricos.

  Ademais:

  • As motocicletas eléctricas (categorías L3e e L5e) deberán ter baterías de litio cunha potencia igual ou superior a 3 kW/h e unha autonomía mínima en modo eléctrico de 70 km.
  • As bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico deberán ter baterías de litio e cumprir coas prescricións das normas harmonizadas que resulten de aplicación e en particular a Norma UNE-EN 15194:2009.

Límite máximo

O importe máximo deducible por declaración será de:

 • 300 euros para os vehículos indicados no apartado anterior salvo as bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.
 • 225 euros as bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico

Atención:téñase en conta que a dedución total aplicada na declaración (conxunta ou individual) non pode exceder do límite máximo establecido para a categoría do vehículo de que se trate.Cando cada un dos cónxuxes adquira un vehículo de diferente categoría (bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico e resto) o importe máximo deducible na declaración conxunta non poderá superar 300 euros.