Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Polas cantidades investidas en obras de rehabilitación da vivenda habitual

Normativa:Disposición transitoria primera.a) Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos.

Contía da dedución

 • O 5 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio cando se dean as seguintes circunstancias:

  1. Que se destine á rehabilitación dunha vivenda
  2. Que a vivenda, radicando na Comunidade Autónoma de La Rioja, constitúa ou vaia a constituír a residencia habitual do contribuínte
  3. Que se trate de contribuíntes que teñan a consideración de "mozos", entendéndose como tales os contribuíntes que non cumprisen os 36 anos de idade á finalización do período impositivo (normalmente, o 31 de decembro).
 • O 7 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio cando, dándose as circunstancias anteriores, a base liquidable xeral do contribuínte sometida a tributación, segundo o artigo 56 da Lei do IRPF, nou exceda das seguintes cantidades:

  • 18.030 euros en declaración individual.
  • 30.050 euros en declaración conxunta.

  Sempre que, ademais, a base liquidable do aforro sometida a tributación,según o artigo 56 da Lei do IRPF, non supere 1.800 euros.

  A base liquidable xeral sometida a tributación segundo o artigo 56 da Lei do IRPF é o resultado de minorar o importe reflectido na casa [0505] da declaración na contía do mínimo persoal e familiar que forma parte da citada base liquidable xeral e que aparece reflectido na casa [0521] da declaración.

  Pola súa banda, a base liquidable do aforro sometida a tributación segundo o artigo 56 da Lei do IRPF é o resultado de minorar o importe reflectido na casa [0510] da declaración na contía do mínimo persoal e familiar que forma parte da citada base liquidable do aforro e que, no seu caso, aparecerá reflectido na casa [0522] da declaración.

 • O 2 por 100 das cantidades investidas no exercicio polo resto de contribuíntes (os de idade igual ou superior a 36 anos de idade á finalización do período impositivo) na rehabilitación daquela vivenda que, radicando na Comunidade Autónoma de La Rioja, constitúa ou vaia constituír a súa residencia habitual.

Importante:as diferentes porcentaxes son incompatibles entre si.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Só terán dereito á dedución os contribuíntes que tivesen satisfeito cantidades con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2013 por obras de rehabilitación da vivenda habitual, sempre que estas estean rematadas antes do 1 de xaneiro de 2017.

  En todo caso, resultará necesario que o contribuínte tivese practicado a dedución por rehabilitación en vivenda habitual nun período impositivo devindicado antes do 1 de xaneiro de 2013, salvo que non a puidesen practicar aínda porque o importe investido nesta non superase as cantidades investidas en vivendas anteriores, na medida que tivesen sido obxecto de dedución e, no seu caso, o importe das ganancias patrimoniais exentas por reinvestimento.

  Polo tanto, esíxense os mesmos criterios que establece a disposición transitoria décimo oitava da Lei do IRPF para ter dereito á aplicación do réxime transitorio da dedución estatal por obras de rehabilitación en vivenda habitual.

 • Ademais, deberán cumprirse todos os requisitos establecidos, con carácter xeral, na normativa estatal reguladora do IRPF, na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012, sobre os conceptos de vivenda habitual, rehabilitación desta e elementos que integran a base da dedución aplicable, así como sobre comprobación da situación patrimonial do contribuínte ao finalizar o período da imposición.
 • A base máxima desta dedución conxuntamente coa de obras de adecuación de vivenda habitual para persoas con discapacidade establécese en 9.040 euros.
 • En caso de tributación conxunta, só poderán beneficiarse da dedución do 5 ou 7 por 100 os contribuíntes integrados na unidade familiar que teña a consideración de "mozo" nos termos anteriormente comentados, polas cantidades efectivamente invertidas por eles, sen prexuízo de que o outro contribuínte con residencia habitual na Comunidade Autónoma de La Rioja tivese dereito á aplicación da porcentaxe de dedución xeral do 2 por 100.
 • Para poder aplicar esta dedución, calquera que sexa o contribuínte beneficiario da medida, se require que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período da imposición exceda do valor que botara a súa comprobación ao comezo deste polo menos na contía dos investimentos realizados, sen computar os intereses e demais gastos de financiamento.

  Para estes efectos, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentados durante o período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final deste sigan formando parte do patrimonio do contribuínte nin tampouco o incremento patrimonial obtido por feitos impoñibles suxeitos ao Imposto sobre Sucesións e Doazóns

Importante: aqueles mozos que tivesen adquirido ou rehabilitado a súa vivenda antes do día 1 de xaneiro de 2013 deberán seguir aplicando a presente dedución en vez da dedución por investimento en vivenda habitual de mozos menores de 36 anos que é incompatible con esta.