Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por gastos para contratación de persoal para o coidado de familiares afectados pola Covid-19

Normativa:Disposición transitoria primera.Uno Lei 2/2021, do 29 de xaneiro, de Medidas Fiscais e Administrativas para o ano 2021 (BOR 1 de febreiro 2021) da Comunidade Autónoma de La Rioja.

Atención: esta dedución só será aplicable nos exercicios 2020 e 2021

Contía e límite da dedución 

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo pola contratación de persoal para o coidado de ascendentes ou descendentes afectados por Covid-19:

  • como consecuencia do resultado positivo destes en probas de Covid-19 dende o 14 de marzo de 2020 inclusive ou
  • por permanecer en corentena dende o fin do estado de alarma en diante,

  Terase dereito á dedución por todas as cantidades aboadas a partir do momento en que se produzan calquera desas situacións.

 • O importe da dedución non poderá superar 300 euros por contribuínte.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte exerza unha actividade laboral, por conta propia ou allea, fóra do domicilio familiar, polo menos durante o período no que se encontre contratado o persoal destinado ao coidado do seu familiar

  Se os proxenitores exercen unha actividade fóra do domicilio familiar só durante unha parte do período en que se encontre contratado o persoal destinado ao seu coidado, poderase aplicar a dedución polas cantidades satisfeitas durante a parte deste na que se cumpra o requisito de realización dunha actividade.

  Para que se entenda cumprido o requisito de realizar unha actividade por conta allea é necesario que a actividade sexa remunerada.No caso de actividade por conta propia é necesario que-por calquera medio de proba- se demostre o exercicio da devandita actividade.

  Enténdese cumprido o requisito de realización dunha actividade por conta propia cando esta se realice a través dunha entidade en réxime de atribución de rendas

 • Que se acredite a existencia dunha persoa con contrato laboral e alta en Seguridade Social na epígrafe correspondente a Empregados do fogar-Coidador de familias ou similar para o coidado dos menores ou persoas maiores.

  Precisións:

  1. o contribuínte con dereito a aplicar a dedución será aquel que contratase o persoal para o coidado de familiares, aboe os gastos e que figure dado de alta na Seguridade Social como titular do fogar familiar (salvo que se contratase o persoal a través dunha empresa).

  2. Tratándose de cónxuxes (ou membros dunha parella), se ambos os dous contrataron persoal para o coidado de familiares (de forma simultánea ou sucesiva) e cumpren os requisitos de traballar ou realizar unha actividade fóra do fogar familiar e de ter dereito ao mínimo por descendentes, os dous terán dereito a aplicar a dedución polas cantidades que aboen.

   Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar o NIF da persoa ou persoas empregadas para o coidado dos familiares afectados pola Covid-19.

 • O devandito contrato deberá ter sido realizado no período comprendido a partir do 14 de marzo de 2020 inclusive, como consecuencia do resultado positivo en probas de Covid-19 dos ascendentes ou descendentes dende esa mesma data ou ben por corentena destes dende o fin de estado de alarma en diante.
 • Que se teña dereito ao mínimo por ascendentes ou descendentes na declaración de IRPF das persoas para cuxo coidado se contrata o persoal antes mencionado.
 • Deberá acreditarse, de calquera xeito, posible, que o ascendente ou descendente teñen dado resultado positivo nos test de Covid-19 ou foron obxecto de confinamento por contacto con persoas ou colectivos de risco.

Recorde: esta medida será de aplicación aos contratos formalizados a partir do 14 de marzo de 2020 inclusive.