Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por donativos realizados á Comunidade Autónoma de La Rioja para paliar os efectos da COVID-19

Normativa:Art.º 32.14.a) Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos.Véxase a disposición final tercera.2 da Lei 3/2021, do 28 de abril, de Mecenado da Comunidade Autónoma de La Rioja.

Importante: téñase en conta que, se ben a dedución prevista no apartado 14.a) do artigo 32 da Lei 10/2017, do 27 de outubro, entra en vigor o 30 de abril de 2021, a disposición final tercera.2 da Lei 3/2021, do 28 de abril, de Mecenado da Comunidade Autónoma de La Rioja permitiu, excepcionalmente, a súa aplicación dende o 1 de xaneiro de 2020 para os donativos realizados á Comunidade Autónoma de La Rioja para paliar os efectos da COVID-19.

Contía e límites da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades doadas durante o exercicio 2020 á Comunidade Autónoma de La Rioja para paliar os efectos da COVID-19.

  Equipáranse ás doazóns monetarias as doazóns ou achegas de medios materiais cuxo valor será o valor contable que tivesen no momento da transmisión e, no seu defecto, o valor determinado conforme ás normas do Imposto sobre o Patrimonio, de conformidade cos criterios de valoración contidos no artigo 18 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado

 • Límites.

  O importe máximo da dedución non poderá superar os seguintes límites:

  1. 500 euros anuais.

  2. O 30 por 100 da cota íntegra autonómica do suxeito pasivo.

Condicións para a aplicación da dedución

 • A cota líquida autonómica non poderá botar un resultado negativo como consecuencia do resultado das operacións derivadas da aplicación desta dedución.
 • Esta dedución resulta incompatible co crédito fiscal a que se refire a Lei de Mecenado da Comunidade Autónoma de La Rioja, en tanto o referido crédito fiscal permaneza vixente.

  Debe terse en conta que a Lei entende no seu artigo 8 por crédito fiscal aquelas cantidades recoñecidas pola Administración da Comunidade Autónoma de La Rioja a favor dos contribuíntes que poidan ser utilizadas por estes para satisfacer o pagamento dos tributos propios da Comunidade Autónoma ou deducilos da cota do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados ou na do imposto sobre sucesións e doazóns.