Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por aluguer de vivenda habitual para mozos

Normativa:Art.º 7.4 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro.

Contías e límites máximos da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo en concepto de aluguer da vivenda habitual en Castela e León, cun límite de 459 euros.
 • O 25 por 100 das cantidades satisfeitas, co límite de 612 euros, cando a vivenda habitual se encontre situada nunha poboación de Castela e León que non exceda de:

  • - 10.000 habitantes, con carácter xeral, ou
  • - 3.000 habitantes se dista menos de 30 quilómetros da capital da provincia

  Como sinala a Orde HAC/197/2015, do 3 de marzo (BOCyL 20-03-2015) actualizarase con data 1 de xaneiro de cada ano as listas dos municipios (dende 1 de xaneiro de 2016, as poboacións) que cumpren os requisitos previstos na normativa autonómica para a aplicación de beneficios fiscais nos tributos cedidos sobre os cales a Comunidade de Castela e León teña atribuídas competencias normativas.Estas listas publicaranse no Portal Tributario da Xunta de Castela e León.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Normativa:Véxase o art.º 10 do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos.

 • Que o contribuínte teña menos de 36 anos á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
 • Que a base impoñible xeral máis a base impoñible do aforro menos o mínimo persoal e familiar (casas [0435], [0460] y [0519] da declaración, respectivamente) non supere as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.
  • - 31.500 euros en tributación conxunta.
 • A dedución practicarase polo titular ou titulares do contrato de arrendamento.

  As cantidades que satisfaga o cónxuxe que non figura no contrato –mesmo mediando sociedade de gananciais- non dan dereito á aplicación da dedución por non ser arrendatario.Véxase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo núm. 220/2009, do 3 de abril.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.6 da declaración no que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF/NIE do arrendador da vivenda e, se existe, o do segundo arrendador ou, no seu caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X, respectivamente, nas casas correspondentes.