Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por familia numerosa

Normativa:Art.º 3 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro.

Contías da dedución

 • 500 euros, con carácter xeral, polo feito de ter a condición de familia numerosa o último día do período impositivo (normalmente, o 31 de decembro).O concepto de familia numerosa para estes efectos é o establecido na lexislación estatal na materia.

  Véxase ao respecto a Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosa (BOE do 19).

 • 1.000 euros cando algún dos cónxuxes ou dos descendentes aos que se compute para cuantificar o mínimo por descendentes, teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

  Para estes efectos, o grao de discapacidade, cuxa determinación se efectuará conforme ao baremo establecido actualmente no artigo 354 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31), acreditarase mediante certificación expedida polo órgano competente na materia.Igualmente, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, cando se trate de persoas cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non se alcance o devandito grao.

Incremento da dedución

O importe da dedución incrementarase en 820 euros por cada descendente, a partir do cuarto inclusive, aos que sexa de aplicación o mínimo por descendentes.

Requisitos e outras condicións de aplicación

Normativa:Véxase o art.º 10 do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos.

 • Se se xera o dereito á dedución en 2020 a base impoñible total (casas [0435] y [0460] da declaración), menos o mínimo persoal e familiar (casa [0520] da declaración) non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.
  • - 31.500 euros en tributación conxunta.
 • Esta dedución aplicarase polo contribuínte que sexan membros dunha familia numerosa e con quen convivan os restantes membros da familia numerosa.Cando estes convivan con máis dun contribuínte, o importe da dedución, en caso de tributación individual, ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

  Se só un dos cónxuxes tivese dereito á dedución, por superar o outro os límites de base impoñible menos o mínimo persoal e familiar esixidos, a dedución aplicable por aquel será a metade do seu importe total.Tamén corresponderá a metade do importe total da dedución ao contribuínte cuxo cónxuxe non residise na Comunidade de Castela e León en 2020.

 • Para a aplicación desta dedución, o contribuínte deberá estar en posesión do documento acreditativo da condición de familia numerosa expedido polo órgano competente na materia da Comunidade de Castela e León.
 • No suposto de que o contribuínte careza de cota íntegra autonómica abondo para aplicarse o total da dedución no período impositivo en que se xere o dereito a esta, o importe non deducido poderá aplicarse nos tres períodos impositivos seguintes ata esgotar, se é o caso, o importe total da dedución.

Atención: os contribuíntes que non esgotasen a totalidade da dedución tanto no período impositivo en que se xere o dereito a esta como nos tres períodos seguintes, poderán solicitar o abono da cantidade que reste por aplicar.