Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para o fomento de emprendimiento

Normativa:Art.º 8 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades invertidas durante o exercicio na adquisición de accións ou participacións como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación do capital nas sociedades mercantís que máis adiante se detallan.
 • O importe máximo de dedución será de 10.000 euros, tanto en tributación individual coma en conxunta.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisición de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación" do Anexo B.7 da declaración no que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade de nova ou recente creación e, se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Para a aplicación da dedución deben cumprirse os seguintes requisitos e condicións:

 • Destino do investimento: adquisición de accións ou participacións como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación do capital nas seguintes sociedades:

  - Sociedades anónimas, limitadas ou laborais cando a sociedade destine o financiamento recibido a proxectos de investimento realizados no territorio de Castela e León.

  - Sociedades cuxo único obxecto social sexa a achega de capital a sociedades anónimas, limitadas ou laborais cuxo domicilio social e fiscal se encontre en Castela e León, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

  1. Que a sociedade cuxas accións e participacións se adquiran utilice no prazo de seis meses o financiamento recibido para achegar capital a unha sociedade anónima, limitado ou laboral cuxo domicilio social e fiscal se encontre en Castela e León.

   Para estes efectos, as porcentaxes do 1 por 100 mínimo e do 40 por 100 máximo do capital da sociedade que se esixe para aplicar a dedución computaranse respecto do conxunto da achega de capital.

  2. Que a sociedade anónima, limitada ou laboral cuxas accións e participacións se adquiran cumpra o requisito de xeración de emprego que se expón máis adiante e non reduza o seu equipo de traballadores en Castela e León.
 • Localización do domicilio social e fiscal:as sociedades anónimas, limitadas ou laborais deben ter o domicilio social e fiscal na Comunidade de Castela e León.
 • Porcentaxe de capital adquirido: só darán dereito a aplicarse esta dedución as adquisicións de accións ou participacións por importe mínimo do 0,5 por 100 e máximo do 45 por 100 do capital da sociedade, que se manteñan no patrimonio do adquirente polo menos tres anos.
 • Creación de emprego: as sociedades respecto das que se adquiran accións ou participacións deben incrementar no ano en que se realice o investimento ou no exercicio seguinte e respecto do ano anterior:

  • O seu equipo global de traballadores, en termos de persoas/ano regulados na normativa laboral, e manteñan este equipo polo menos tres anos, e/ou
  • O número de contratos subscritos con traballadores autónomos economicamente dependentes da sociedade, e manteñan estes contratos polo menos tres anos, e/ou
  • O número de persoas que se incorporen ao réxime de traballadores por conta propia que teñan o carácter de familiares colaboradores de titulares de accións ou participacións, e se manteñan estas altas polo menos tres anos.
 • Investimento máximo: o investimento máximo do proxecto que é computable para a aplicación da dedución será a que resulte de sumar os seguintes importes:

  • 100.000 euros por cada incremento dunha persoa/ano no equipo.
  • 50.000 euros por cada contrato con traballadores autónomos economicamente dependentes da sociedade.
  • 50.000 euros por cada alta de traballadores por conta propia que teñan o carácter de familiares colaboradores.

   O concepto de familiar colaborador é o recollido no artigo 35 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo, ou norma que o substitúa.

 • Requisitos formais: para a práctica desta dedución será necesario obter unha certificación expedida pola entidade cuxas accións ou participacións se adquirisen na que se recolla o cumprimento, no período impositivo no que se produciu a adquisición, dos requisitos relativos ao destino do investimento e, se é o caso, cumprimento das condicións específicas, á localización do domicilio social e fiscal, á porcentaxe de capital adquirido e finalmente ao requisito de creación de emprego.

Perda do dereito á dedución practicada

Normativa:Véxase o art.º 10 do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos.

Cando en períodos impositivos posteriores ao da súa aplicación se perda o dereito, en todo ou en parte, ás deducións practicadas, o contribuínte estará obrigado a sumar á cota líquida autonómica devindicada no exercicio en que se incumprisen os requisitos da dedución as cantidades indebidamente deducidas, máis os xuros de mora aos que se refire o artigo 26.6 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria.