Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para o fomento da mobilidade sostible

Normativa:Art.º 9.g) Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro.

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades destinadas polo contribuínte á adquisición dun vehículo turismo novo que teña algunha das seguintes consideracións:

  • Vehículo eléctrico puro.
  • Vehículo eléctrico con autonomía estendida.
  • Vehículo híbrido enchufable con autonomía en modo eléctrico de máis de 40 quilómetros.
 • O importe máximo da dedución será de 4.000 euros tanto en tributación individual como en conxunta

Atención: a dedución pode aplicarse sobre as cantidades satisfeitas para a adquisición dun ou varios vehículos, aínda que se matriculen no mesmo exercicio, se ben o límite total da dedución non pode superar os 4.000 euros por declaración.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Normativa:Véxase o artigo 10 do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos

 • O vehículo adquirido non poderá estar afecto a actividades profesionais ou empresariais, calquera que sexa o titular destas actividades.
 • A dedución soamente será de aplicación no período impositivo no cal se matricule o vehículo cuxa adquisición xera o dereito a aplicar a dedución.
 • O vehículo adquirido deberá manterse no patrimonio do contribuínte polo menos durante catro anos dende a súa adquisición.
 • A autonomía en modo eléctrico dos vehículos cuxa adquisición xere o dereito a aplicar a dedución determinarase mediante a aplicación do procedemento WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ou do procedemento que o substitúa para os efectos do Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
 • A adquisición polo contribuínte dun vehículo que xere o dereito á aplicación da dedución, a data desta adquisición e a cantidade efectivamente satisfeita polo contribuínte acreditaranse mediante factura.<

Importante: a dedución só poderá aplicarse por parte daquel a cuxo nome se emita a factura.

Perda do dereito á dedución practicada

Normativa:Véxase o artigo 10 do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos.

Cando en períodos impositivos posteriores ao da súa aplicación se perda o dereito, en todo ou en parte, ás deducións practicadas, o contribuínte estará obrigado a sumar á cota líquida autonómica devindicada no exercicio en que se incumprisen os requisitos da dedución as cantidades indebidamente deducidas, máis os xuros de mora aos que se refire o artigo 26.6 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria