Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por nacemento ou adopción de fillos

Normativa:Art.º 4.1 Texto Refundido das disposicións legais da comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro.

Contías da dedución

Por cada fillo nacido ou adoptado no período impositivo, que xere dereito á aplicación do mínimo por descendentes, as seguintes cantidades:

 • 1.010 euros se se trata do primeiro fillo.
 • 1.475 euros se se trata do segundo fillo.
 • 2.351 euros se se trata do terceiro fillo ou sucesivos.

Incremento da dedución

 • As cantidades previstas anteriores duplicaranse en caso de que o nacido ou adoptado teña recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

  Importante: se o recoñecemento da discapacidade fose realizado con posterioridade ao período impositivo correspondente ao nacemento ou adopción e antes de que o menor cumpra cinco anos, a dedución practicarase no período impositivo en que se realice o devandito recoñecemento.Para determinar o dereito a aplicar a dedución nese ano e a súa contía haberá que estar ás circunstancias que concorran no ano de nacemento e á regulación aplicable o devandito ano.

 • As contías referidas a nacemento, adopción e discapacidade, incrementaranse nun 35 por 100 para os contribuíntes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Requisitos e outras condicións de aplicación

Normativa;Véxase o art.º 10 do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos.

 • Para poder aplicar esta dedución a base impoñible total (casas [0435] y [0460] da declaración) menos o mínimo persoal e familiar (casa [0520] da declaración) non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.
  • - 31.500 euros en tributación conxunta.
 • Para os efectos de determinar o número de orde do fillo nacido ou adoptado, terase en conta o fillo nacido e os restantes fillos, de calquera dos dous proxenitores, que convivan co contribuínte na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), computándose para estes efectos tanto os que o sexan por natureza como por adopción.

  Se se produce o falecemento dun fillo durante o ano, este non se computaría para os efectos de determinar o número de orde dos fillos nacidos ou adoptados no exercicio, pero dará dereito a aplicar a dedución de 1.010 euros, a pesar de non existir convivencia na data de devindicación do imposto.

 • Cando ambos os dous proxenitores ou adoptantes teñan dereito á aplicación da dedución, o seu importe, en caso de declaración individual, ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

  Se só un dos cónxuxes tivese dereito á dedución, por superar o outro os límites de base impoñible menos o mínimo persoal e familiar esixidos, a dedución aplicable por aquel será a metade do seu importe total.Tamén corresponderá a metade do importe total da dedución ao contribuínte cuxo cónxuxe non residise na Comunidade de Castela e León en 2020.

 • No suposto de que o contribuínte careza de cota íntegra autonómica abondo para aplicarse o total da dedución no período impositivo en que se xere o dereito a esta, o importe non deducido poderá aplicarse nos tres períodos impositivos seguintes ata esgotar, se é o caso, o importe total da dedución.

Atención: os contribuíntes que non esgotasen a totalidade da dedución tanto no período impositivo en que se xere o dereito a esta como nos tres períodos seguintes, poderán solicitar o abono da cantidade que reste por aplicar.