Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Orde de aplicación das deducións sobre a cota íntegra autonómica

Sobre a cota íntegra autonómica do exercicio 2020 as deducións autonómicas aplicaranse na seguinte orde:

 1. O importe das deducións do exercicio 2020 non trasladables a exercicios posteriores.
 2. O importe das deducións "Por familia numerosa", "por nacemento ou adopción de fillos", "por partos múltiples ou adopcións simultáneas", "por gastos de adopción", "por coidado de fillos menores", "por paternidade" e Por cotas á Seguridade Social de empregados do fogar pendente de aplicación de exercicios anteriores (2017, 2018 y 2019).

  Importante: os importes destas deducións xerados en 2017, 2018 e 2019 pendentes de aplicación consignaranse, respectivamente, nas casas [0981], [0982] y [0983] e que se aplique no exercicio na casa [0984] (aplicarase primeiro a dedución xerada en 2017, casa [0981], posteriormente a dedución xerada en 2018, casa [0982], e finalmente a dedución xerada en 2019, casa [0983). A diferenza, se existise, entre a dedución pendente dos exercicios 2018 e 2019 e o importe aplicado, trasladaranse, respectivamente, ás casas [0997] y [0998].

  A devolución das deducións xeradas en 2017 e non aplicadas no exercicio 2020 solicitarase á Xunta de Castela e León conforme ao procedemento establecido na Orde EYH/706/2015, do 24 de agosto (BOCyL do 1 de setembro).

  O importe destas deducións xeradas en 2017 e non aplicadas no exercicio 2020 non poderá aplicarse en exercicios posteriores.

  O importe da dedución xerada en 2018, casa [0982], non aplicado en 2020, de existir, trasladarase á casa [0997] en concepto de importes pendentes de aplicación para o exercicio seguinte.Do mesmo modo o importe da dedución xerada en 2019, casa [0983], non aplicado en 2020, de existir, trasladarase á casa [0998] en concepto de importes pendentes de aplicación para o exercicio seguinte.

 3. O importe das deducións "Por familia numerosa", "por nacemento ou adopción de fillos", "por partos múltiples ou adopcións simultáneas", "por gastos de adopción", "por coidado de fillos menores", "por paternidade" e Por cotas á Seguridade Social de empregados do fogar xerado no exercicio 2020.

  Importante: o importe que corresponda aplicar neste exercicio trasladarase á casa [0995]. A diferenza, se existise, entre as deducións ás que se ten dereito (suma das casas [0985] a [0988];[0990] a [0992] e [0994]) e o importe aplicado na casa [0995], trasladarase á casa [0999] en concepto de importes xerados en 2020 pero aínda pendentes de aplicación para o exercicio seguinte.

  Ademais, téñase en conta que a dedución por partos múltiples ou adopcións simultáneas determina o dereito a deducir 901 euros durante os dous anos seguintes ao do último nacemento ou adopción que se compute para os efectos de entender producido o parto múltiple ou á adopción simultánea que dá dereito a aplicar a dedución.De aí que no modelo de declaración do IRPF distínganse os partos múltiples ou adopcións simultáneas producidos en 2018 ou 2019 (casa [0988]) que dan lugar en 2020 á dedución de 901 euros, dos partos múltiples ou adopcións simultáneas producidos en 2020 (casa [0987]).