Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por partos múltiples ou adopcións simultáneas

Normativa:Art.º 4.2 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro.

Contías da dedución

 • O 50 por 100 da cantidade que corresponda pola aplicación da dedución por nacemento ou adopción se o parto múltiple ou a adopción simultánea foi de dous fillos que xeren o dereito á aplicación do "mínimo por descendente".

 • O 100 por 100 da cantidade que corresponda pola aplicación da dedución por nacemento ou adopción, se o parto múltiple ou adopción simultánea foi de tres ou máis fillos, que xeren o dereito á aplicación do "mínimo por descendente".

 • Igual dedución practicarase nos supostos de nacementos ou adopcións independentes producidos en un período de doce meses.

  No caso de nacemento de dous fillos nun prazo de doce meses, un en 2019 e outro en 2020, só poderán aplicar a dedución os proxenitores que convivan cos fillos en 2019 e en 2020.

Dedución adicional por partos múltiples ou adopcións simultáneas producidos no ano 2018 e/ou 2019

901 euros durante os dous anos seguintes ao do último nacemento ou adopción que se compute para os efectos de entender producido o parto múltiple ou á adopción simultánea que dá dereito a aplicar a dedución.

Requisitos e outras condicións de aplicación da dedución

Normativa:Art.º 10 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castela e León en materia de tributos propios e cedidos.

 • Para poder aplicar esta dedución a base impoñible total (casas [0435] y [0460] da declaración) menos o mínimo persoal e familiar (casa [0520] da declaración) non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.
  • - 31.500 euros en tributación conxunta.
 • Para os efectos de determinar o número de orde do fillo nacido ou adoptado, terase en conta ao fillo nacido e aos restantes fillos, de calquera dos dous proxenitores, que convivan co contribuínte na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), computándose para estes efectos tanto os que o sexan por natureza como por adopción.
 • Cando ambos os dous proxenitores ou adoptantes teñan dereito á aplicación da dedución, o seu importe, en caso de declaración individual, ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

  Se só un dos cónxuxes tivese dereito á dedución, por superar o outro os límites de base impoñible menos o mínimo persoal e familiar esixidos, a dedución aplicable por aquel será a metade do seu importe total.Tamén corresponderá a metade do importe total da dedución ao contribuínte cuxo cónxuxe non residise na Comunidade de Castela e León en 2020.

  No caso de que durante o período 2019 se tivese producido un parto múltiple ou adopción simultánea, e os nacidos no devandito ano non formasen parte dun novo parto múltiple xunto con algún fillo nacido no período 2020, deberase consignar o importe de dedución adicional de 901 euros (rateada en función do número de contribuíntes con dereito a esta) na casa correspondente, sempre e cando se cumpra o requisito do límite de renda.

 • No suposto de que o contribuínte careza de cota íntegra autonómica abondo para aplicarse o total da dedución no período impositivo en que se xere o dereito a esta, o importe non deducido poderá aplicarse nos tres períodos impositivos seguintes ata esgotar, se é o caso, o importe total da dedución.

Atención: os contribuíntes que non esgotasen a totalidade da dedución tanto no período impositivo en que se xere o dereito a esta como nos tres períodos seguintes, poderán solicitar o abono da cantidade que reste por aplicar.

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución por nacemento ou adopción regulada no artigo anterior.