Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por acollemento familiar de menores

Normativa:Arts.6 e 18.1 e 4.a) Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro.

Contías da dedución

Os contribuíntes poderán deducir por cada menor en réxime de acollemento familiar as seguintes cantidades:

 • 600 euros se se trata do primeiro menor en réxime de acollemento familiar.
 • 750 euros se se trata do segundo menor en réxime de acollemento familiar.
 • 900 euros se se trata do terceiro ou sucesivo menor en réxime de acollemento familiar.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • O acollemento familiar que dá dereito á dedución poderá ser simple, permanente ou preadoptivo, administrativo ou xudicial.

  Precisión: téñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29) modificou, con efectos dende 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código civil que regula as modalidades de acollemento familiar.Por iso, haberá que estar ao disposto na disposición adicional segunda da devandita Lei 26/2015, segundo a que "todas as referencias que nas leis e demais disposicións se realizaran ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil.As que se realizaran ao acollemento simple deberán entenderse feitas ao acollemento familiar temporal previsto no artigo 173 bis do Código Civil;e cando o fosen ás Entidades colaboradoras de adopción internacional entenderanse feitas aos organismos acreditados para a adopción internacional".

 • Para os efectos de determinar o número de orde do menor acollido, soamente se computarán aqueles menores que permanecesen no devandito réxime durante máis de 183 días do período impositivo.En ningún caso se computarán os menores que fosen adoptados durante o devandito período impositivo.
 • O contribuínte deberá convivir co menor máis de 183 días do período impositivo e estar en posesión, en caso de ser requirido, do correspondente certificado acreditativo do acollemento, expedido pola Consellaría competente da Comunidade de Madrid.
 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, suma das casas [0435] y [0460] da declaración, non supere:

  • 25.620 euros en tributación individual.
  • 36.200 euros en tributación conxunta.
 • No suposto de acollemento de menores por matrimonios ou unións de feito, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración individual de cada un deles se tributasen desta forma.

Importante:esta dedución non poderá aplicarse no suposto de acollemento familiar preadoptivo cando este dese lugar á adopción do menor durante o ano, sen prexuízo da aplicación da dedución anteriormente comentada "Por nacemento ou adopción de fillos"