Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por acollemento non remunerado de maiores de 65 anos e/ou con discapacidade

Normativa:Arts.7 e 18.1 e 4.b) Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

1.500 euros por cada persoa maior de 65 anos ou con discapacidade igual ou superior ao 33 por 100, que conviva durante máis de 183 días ao ano co contribuínte en réxime de acollemento sen contraprestación, cando non dese lugar á obtención de axudas ou subvencións da Comunidade de Madrid.

Outras condicións para a aplicación da dedución

  • No suposto de acollemento de persoas maiores de 65 anos, a persoa acollida non debe acharse vinculada co contribuínte por un parentesco de grao igual ou inferior ao cuarto, ben sexa de consanguinidade ou de afinidade.
  • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, suma das casas [0435] y [0460] da declaración, non supere:

    • - 25.620 euros en tributación individual.
    • - 36.200 euros en tributación conxunta.
  • Cando a persoa acollida xere o dereito á dedución para máis dun contribuínte simultáneamente, o importe desta ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles, se tributasen de forma individual.
  • O contribuínte que desexe aplicar esta dedución deberá obter, en caso de ser requirido, o correspondente certificado da Consellaría competente na materia, acreditativo de que nin o contribuínte nin a persoa acollida recibiron axudas da Comunidade de Madrid vinculadas ao acollemento.