Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por adopción internacional de nenos

Normativa:Art.º 5 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • 600 euros por cada fillo adoptado no período impositivo, sempre que se trate dunha adopción de carácter internacional.
  • A adopción ten carácter internacional cando así resulte das normas e convenios aplicables a esta materia.
  • Cando o neno adoptado conviva con ambos os dous pais adoptivos e estes tributen de forma individual, a dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles.

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución anterior "Por nacemento ou adopción de fillos".