Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para familias con dous ou máis descendentes e ingresos reducidos

Normativa:Art.º 14 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro.

Contía da dedución

 • O 10 por 100 do importe resultante de minorar a cota íntegra autonómica no resto de deducións autonómicas aplicables na Comunidade de Madrid e a parte de deducións estatais que se apliquen sobre a devandita cota íntegra autonómica.

  A devandita operación realizarase restando da contía da cota íntegra autonómica, casa [0546] da de­claración, os importes consignados nas casas [0548], [0551], [0553], [0555], [0557], [0559], [0561] y [0563], así como o da casa [0564], excluído deste último o importe correspondente a esta dedución e casa [0566] correspondente á nova dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados Membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte teña dous ou máis descendentes que xeren ao seu favor o dereito á aplicación do correspondente mínimo por descendentes establecidos na normativa reguladora do IRPF.
 • Que a suma das bases impoñibles xeral e do aforro, suma das casas [0435] y [0460] da declaración, non sexa superior a 24.000 euros.

  Para calcular a suma das bases impoñibles sumaranse as seguintes:

  1. As dos contribuíntes que teñan dereito, polos mesmos descendentes, á aplicación do mínimo correspondente tanto se declaran individual como conxuntamente.
  2. As dos propios descendentes que dan dereito ao citado mínimo.