Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Para o fomento do autoemprego de mozos menores de 35 anos

Normativa:Art.º 16 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro.

Contía da dedución

1.000 euros para os contribuíntes nos que se dean as seguintes circunstancias:

  • Que sexan menores de 35 anos
  • Que causen alta por primeira vez, como persoa física ou como partícipe nunha entidade en réxime de atribución de rendas, no Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores previsto no Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo polo que se aproba o Regulamento Xeral das Actuacións e os Procedementos de Xestión e Inspección Tributaria e de Desenvolvemento das Normas Comu­nes dos Procedementos de Aplicación dos Tributos (BOE do 5 de setembro).

Requisitos para a aplicación da dedución

  • A dedución practicarase no período impositivo en que se produza o alta no Censo.
  • Que a actividade se desenvolva principalmente no territorio da Comunidade de Madrid.
  • Que o contribuínte se manteña no citado Censo durante polo menos un ano dende a alta.

    Non se considerará incumprido este requisito no caso de falecemento do contribuínte antes do transcurso dun ano dende a alta no censo, sempre que non se tiver dado de baixa neste antes do falecemento.

  • Na tributación conxunta non se multiplicará o importe da dedución polo número de membros da unidade familiar que cumpran cos requisitos esixidos para a súa aplicación.