Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimentos realizados en entidades cotizadas no mercado alternativo bolsista

Normativa:Art.º 17 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro.

Contía e límite máximo da dedución

  • O 20 por 100 das cantidades invertidas no exercicio na adquisición de accións correspondentes a procesos de ampliación de capital ou de oferta pública de valores, en ambos os dous casos a través do segmento de empresas en expansión do Mercado Alternativo Bolsista aprobado por Acordo do Consello de Ministros do 30 de decembro de 2005.
  • O límite máximo da dedución é de 10.000 euros.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que as accións ou participacións adquiridas mantéñanse polo menos durante dous anos.

    Esta dedución aplicarase a aqueles investimentos con dereito a dedución que se realicen despois do 23 de febreiro de 2010

  • Que a participación na entidade á que correspondan as accións ou participacións non sexa superior ao 10 por 100 do capital social durante os dous anos seguintes á adquisición destas.
  • A sociedade en que se produza o investimento debe ter durante os dous anos seguintes a esta o domicilio social e fiscal na Comunidade de Madrid, e non debe ter como actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo cos requisitos establecidos no artigo 4.Ocho.Dos.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

Incompatibilidade

A presente dedución resultará incompatible, para os mesmos investimentos, coa dedución "Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais de novas entidades ou de recente creación" anteriormente comentada.

Importante:os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica de Aragón, Galicia, Madrid ou Murcia por investimentos en entidades que cotizan no Mercado Alternativo Bolsista" do Anexo B.7) da declaración no que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade de nova ou recente creación e, se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en entidades que cotizan no Mercado Alternativo Bolsista na casa correspondente.