Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por arrendamento dunha vivenda, como consecuencia da realización dunha actividade, por conta propia ou allea, en distinto municipio

Normativa:Art.º 4.Uno.ñ), Cuatro e Quinto Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

O 10 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polo arrendamento dunha vivenda, como consecuencia da realización dunha actividade por conta propia ou allea, en municipio distinto daquel no que o contribuínte residía con anterioridade.

Tratándose de matrimonios en réxime de sociedade legal de gananciais, os gastos de arrendamento da vivenda habitual son imputables a ambos os dous cónxuxes, con independencia de quen os aboe efectivamente ou de cal deles figure como titular da factura ou do contrato.

Atención: só ten dereito a aplicarse a dedución o contribuínte que reside na vivenda arrendada por razón da súa actividade, e pola renda aboada que, para tal efecto, lle sexa imputable.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a vivenda arrendada, radicada na Comunitat Valenciana, diste máis de 100 quilómetros daquela na que residía inmediatamente antes do arrendamento.

  Recorde: para facer fronte ao impacto do Covid-19 suprimiuse, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2019, pola disposición adicional primeira do Decreto Lei 1/2020, do 27 de marzo (DOCV do 30) o requisito relativo á obriga do contribuínte, como arrendatario, de presentar a correspondente autoliquidación do Imposto sobre Transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados derivada do contrato de arrendamento da vivenda habitual

 • Que as cantidades satisfeitas polo arrendamento non sexan retribuídas polo empregador.
 • Que a base liquidable xeral e do aforro do contribuínte, suma das casas [0500] y [0510] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  1. 30.000 euros en declaración individual.
  2. 50.000 euros en declaración conxunta.
 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivada do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en cuen­tas en entidades de crédito.

  A esixencia deste requisito establécese a disposición adicional décimo sexta da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos.

Límites cuantitativos da dedución

 • O límite máximo da dedución será de 204 euros.
 • Este límite máximo de 204 euros só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro sexa inferior a 26.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 46.000 euros, en tributación conxunta.
 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 26.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 46.000 e 50.000 euros, en tributación conxunta, os límites da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o límite máximo da dedución (204 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 ×(1 – o coeficiente resultante de dividir por 4.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 26.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o límite máximo da dedución (204 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 ×(1 – o coeficiente resultante de dividir por 4.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 46.000)

 • O límite desta dedución ratearase polo número de días en que permaneza vixente o arrendamento dentro do exercicio.
 • Cando dous ou máis contribuíntes declarantes do imposto teñan dereito á aplicación desta dedución por unha mesma vivenda, o límite ratearase entre eles por partes iguais.

  O rateo do límite máximo da dedución só ha de efectuarse cando haxa máis dunha persoa que, presentando declaración, poida aplicar a dedución por unha mesma vivenda por cumprir todos os requisitos esixidos para iso, incluída a contía máxima da base liquidable, aínda que non a aplique de forma efectiva.Polo tanto, non se toman en consideración para os efectos do rateo as persoas que non presenten declaración nin as que teñan unha base liquidable superior á esixida.

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución anteriormente comentada "Por arrendamento da vivenda habitual".

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar o NIF/NIE do arrendador da vivenda e, no seu caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X, na casa correspondente.