Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por cantidades procedentes de axudas públicas concedidas pola Generalitat en virtude da Orde 5/2020, do 8 de xuño, para a adquisición ou electrificación de bicicletas urbanas e vehículos eléctricos de mobilidade persoal

Normativa:Letra b) da disposición adicional 17ª Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

O importe que resulte de aplicar o tipo medio de gravame xeral autonómico sobre a contía das cantidades procedentes das axudas públicas concedidas.

A dedución resultará aplicable só polos contribuíntes que obteñan axudas públicas concedidas pola Generalitat en virtude da Orde 5/2020, do 8 de xuño, da Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas e Mobilidade, pola cal se aproban as bases reguladoras para o outorgamento de subvencións para a adquisición ou electrificación de bicicletas urbanas e vehículos eléctricos de mobilidade persoal.

Véxase a Orde 5/2020, do 8 de xuño, da Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas e Mobilidade, pola cal apróbanse as bases reguladoras para o outorgamento de subvencións para a adquisición ou electrificación de bicicletas urbanas e vehículos eléctricos de mobilidade persoal (DOGV núm. 8834 de 15-06-2020).