Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por cantidades destinadas a abonos culturais

Normativa:Art.º 4.Uno.x) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

O 21 por 100 das cantidades satisfeitas pola adquisición de abonos culturais de empresas ou institucións adheridas ao convenio específico subscrito con Culturarts Generalitat sobre o Abono Cultural Valenciano.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • A dedución só poderán aplicala os contribuíntes con rendas inferiores a 50.000 euros.

    Para estes efectos, entenderase por rendas do contribuínte que adquira os abonos culturais, a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro, casas [0500] y [0510] da declaración.

  • A base máxima da dedución será de 150 euros por período impositivo.
  • Ademais, a aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivada do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

    Véxase a disposición adicional décimo sexta da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos.