Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por cantidades destinadas polos seus titulares á conservación, reparación e restauración de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano

Normativa:Art.º 4.Uno.q) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • O 25 por 100 das cantidades destinadas polas persoas titulares de bens pertencentes ao Patrimonio Cultural Valenciano, inscritos no Inventario Xeral deste, á conservación, reparación e restauración dos citados bens.
  • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivada do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

    A esixencia deste requisito establécese na disposición adicional décimo sexta da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos.