Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por contribuíntes con discapacidade, en grao igual ou superior ao 33 por 100, de idade igual ou superior a 65 anos

Normativa:Art.º 4.Uno.g), Cuatro e Quinto Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

179 euros por cada contribuínte con discapacidade de idade igual ou superior a 65 anos.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

A aplicación da dedución está condicionada ao cumprimento simultáneo dos dous requisitos seguintes:

 • Que o contribuínte teña, polo menos, 65 anos de idade á data da devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).
 • Que teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

  A condición de persoa con discapacidade acreditarase mediante o correspondente certificado expedido polos órganos competentes en materia de servizos sociais da Generalitat ou polos órganos correspondentes do Estado ou doutras Comunidades Autónomas.

Tamén será aplicable a dedución, cando sen alcanzar o devandito grao de discapacidade, a incapacidade se declare xudicialmente.

 • A suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro, casas [0500] y [0510] da declaración, non sexa superior a:

  • - 25.000 euros en declaración individual.
  • - 40.000 euros en declaración conxunta.

  Importante:non procederá esta dedución se, como consecuencia da situación de discapacidade a que se refire o parágrafo anterior, o contribuínte percibe algún tipo de prestación que se ache exenta do IRPF.

Límites cuantitativos da dedución

 • O importe íntegro da dedución (179 euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (casas [0500] y [0510] da declaración) sexa inferior a 23.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 37.000 euros, en tributación conxunta.
 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 23.000 e 25.000 euros, en tributación individual, ou entre 37.000 e 40.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (179 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 2.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 23.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (179 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 37.000)