Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por contribuíntes con dous ou máis descendentes

Normativa:Art.º 4.Uno.t) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana.

Contía da dedución

O 10 por 100 do importe da cota íntegra autonómica, en tributación individual ou conxunta, unha vez deducida desta as minoracións para determinar a cota líquida autonómica, excluída a presente dedución, ás que se refire a normativa estatal reguladora do IRPF.

O citado importe determínase restando da cota íntegra autonómica, casa [0546] da declaración, os importes consignados nas casas [0548], [0551], [0553], [0555], [0557], [0559] [0561] y [0563], correspondentes á parte autonómica das deducións xerais de normativa estatal, así como o importe das deducións autonómicas, casa [0564], excluída a presente dedución e casa [0566] correspondente á nova dedución aplicable ás unidades familiares formadas por residentes fiscais en Estados Membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que os descendentes xeren a favor do contribuínte o dereito á aplicación do correspondente mínimo por descendentes establecido pola normativa estatal reguladora do IRPF.

  • Que a suma das seguintes bases impoñibles, xeral e do aforro, casas [0435] y [0460] da declaración, non sexa superior a 24.000 euros:

    1. As dos contribuíntes que teñan dereito, polos mesmos descendentes, á aplicación do mínimo por descendentes.
    2. As dos propios descendentes que dan dereito ao citado mínimo.
    3. As de todos os membros da unidade familiar que tributen conxuntamente co contribuínte e que non se encontren incluídos nas dúas letras anteriores.